Administració Local i Unió Europea

Unitat 10

L'Administració Local

1.1 El municipi:

El municipi es l'entitat mes elemental de l'Administració local.


Els elements del municipi:

*Terme municipal: és el territori en el que excerceix el municipi les seves competencies i limita la prestacio de serveis.

*Població: Conjunt de persones que resideix en el municipi , i es coneixen mitjançant un registre denominat padró municipal.

*Organització:

Esta presidit per l'alcalde i integrat pel Ple Municipal.

L'organització municipal

L'organització municipal

La Constitució garanteix l'autonomia dels ajuntaments i de que tindran personalitat juridica plena.Esta format per els diferents òrgans muncipals següents:

-Regidors: Elegits per els veins mitjançant eleccions municipals.

-Alcalde: és el president de la corporació municipal; l'eleix els regidors entre un dels seus membres. Cap del Govern i d'Administraccio municipal , a mes de representar l'ajuntament.

-Ple: está format per tots els regidors elegits pels ciutadans i el presideix l'alcalde. Entre les seves funcions cal destacar el control que excerceix sobre els òrgans de el govern. Es semblant al poder legislatiu en l'ambit municipal.

-Tinents d'alcalde: la seva funció es substituir al alcalde quan no esta , els elegeix el mateix alcalde

-Junta de govern local: Es el organ format per el alcalde i els regidors.

PROVÍNCIES I LES ILLES:

-Una provincia és una entitat local determinada per l'agrupació de municipis , amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat de assolir objectius propis.


La diputacio provincial s'engarrega de garantir els principis de solidaritat i d'equilibri intermunicipal en el marc de politica economica i social.


La diputacions estan formades per els seguents organs:

-Ple: Format per els diputats provincials.

-President: Elegit per els diputats provincials.

-Junta de Govern: Integrat per el president i diputats.

Les competències municipals i el finançament

-L'ajuntament ha de servir els ciudants del municipal i ha de prestar un seguit de serveis , amb plena autonomia en la gestió i amb responsablitat en l'excerci de les seves competencies.

Altres entitats locals

Comarques: Agrupacions de municipis.

Mancomunitats de municipis: Diversos municipis s'asoccien per executar una obra o servei de manera comuna.

Àrees metropolitanes: Integrades als municipis de grans aglomeracions urbanes.

La unio Europea

L'unio europea es una organitzacio internacional de la qual espanya va pasar a formar part al any 1986 com a membre , es va crear per superar problemes que havien donat les dues guerres mundials i que habien destruit Europa i un dels seus objectius era la pau i el progrés.

L'integracio Europea

-Tractat de París:

Es crea la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA)

-Tractat de Roma:

Es crea la Comunitat Economica Europea (CEE)

-Acta Única Europea: Es defineix el mercat Únic europeu

-Tractat de Mastrich: neix la Unió Europea com un espai comú que es fonamental en la unió econòmica , politica, i montearia.

Tractat d'Amstrerdam:

Es progressa en la unió Europea

Tractat Niça :

S'estableix les bases per a l'ampliació de la Ue envers els països de l'est seguretat i del centre d'Europa.

Tractat de Lisboa:

Es desenvolupa l'estructura institucional de la Ue , amb la finalitat de fer-la mes democratica , mes eficient i millor capcitada per abordar, amb una sola veu , el prob

El mercat unic europeou

A europa i ha una lliure circulaccio dels factors de produccio:

-Lliure circulació de mercaderies.

-Lliure circulació de capitals.

-Lliure cirulació de mà d'obra.


-Uns principis fonamentals que carecteritzen la relacio entre els països membrees de l'Unio.

-També l'unio europea persegueix uns objectius que han de servir de pauta per definir i aplicar politiques comunitaries.

Normes de l'Unió Europea

El dret comunitari son el conjunt de normes promulgades per els organs de l'Unio Europea i les seves carecteristiques son:


-Autonomia

-Primicia

-Efecte directe

-Aplicabilitat directa:


Les normes comunitaries estan clasificades segons la seva naturalesa:

-Normes vinculants:

Directives

Reglaments

Decisions

-Normes no vinculants:

Dictaments i recomanacions

Les Institucions de la Unió Europea

Parlament Europeu

Tribunal de Justicia de la Ue

Consell de la Ue

Comissio Europea

Tribunal de Comptes