Onomatopoeia

By: Noah Ossolinki

Definition

Onomatopoeia-a word that imitates a sound

Two good examples of a onomatopoeia

1. Boom

2. Crash

3. Moo

4. Meow