Praktika ettevõttes

rühm4

1.Praktika eesmärgid

Praktikaga taotletakse, et õppija kinnistab reaalses töösituatsioonis õppekava läbimisel omandatud kutsealaseid teadmisi ja oskusi ning praktikal kogetu kaudu suureneb õpimotivatsioon, arendatakse sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning meeskonnatöö oskust.

2. Praktika pikkus

30 EKAPUT või EKAPIT. Kumb õige on???


3.Praktika toimumise aeg

2-3 kursus


4. Praktika ülesanded

o osaleb aktiivselt praktikakoha leidmises
o töötab IT-meeskonna ja organisatsiooni liikmena
o paigaldab arvutivõrgu riistvarakomponente ja lisaseadmeid
o tuvastab tõrgete korral mittetoimivad arvutivõrgu komponendid
o kasutab võrguliikluse jälgimise ja dokumenteerimise rakendusi
o kasutab töös ja praktikal sooritatut kirjeldades korrektset erialast terminoloogiat
o töötab IT-meeskonna ja organisatsiooni liikmena
o teostab süsteemi rikke korral veaotsingu
o haldab ja paigaldab tööjaamu ja/või servereid
o hooldab ja seadistab rakendusi ja/või rakendusservereid
o kasutab töös ja praktikal sooritatut kirjeldades korrektset erialast terminoloogiat


5. Praktika sooritamiseks vajalikud eelteadmised ja oskused


Sooritatud eriala ained

6.Praktika õpiväljundid

o osaleb aktiivselt praktikakoha leidmises
o töötab IT-meeskonna ja organisatsiooni liikmena
o paigaldab arvutivõrgu riistvarakomponente ja lisaseadmeid
o tuvastab tõrgete korral mittetoimivad arvutivõrgu komponendid
o kasutab võrguliikluse jälgimise ja dokumenteerimise rakendusi
o kasutab töös ja praktikal sooritatut kirjeldades korrektset erialast terminoloogiat
o töötab IT-meeskonna ja organisatsiooni liikmena
o teostab süsteemi rikke korral veaotsingu
o haldab ja paigaldab tööjaamu ja/või servereid
o hooldab ja seadistab rakendusi ja/või rakendusservereid
o kasutab töös ja praktikal sooritatut kirjeldades korrektset erialast terminoloogiat
Riddick - Debut Trailer