Računarski sistem

Uređaj sposoban da automatski izvrši obradu podataka

Big image

Računarski hardver

Hardver ili računarski HARDVER (engl. hardware; computer hardware) je fizički, opipljivi deo računara. Hardver se mnogo ređe menja nego softver. Zbog toga su i takvi nazivi jer na englenskom soft znači meko, dok hard znači tvrdo. Mogućnosti računara u najvišoj meri zavise od hardvera i njegovog kvaliteta.
Big image

Računarski softver

Softver su programi (naredbe, instrukcije) koji govore računaru kako treba da izvršava određene zadatke. Softver je način zapisa algoritama u obliku koji je razumljiv računaru. Povezan je sa hardverom, koji predstavlja komponente računara. Ukoliko hardver i softver nisu povezani, računar ne funkcioniše. Softver se sastoji od programa i biblioteka, kao i dokumenata koji su povezani sa njima. Softver se deli na sistemski i aplikativni.