שנת שמיטה-מקורות ומלאכות מהתורה

קבוצה ב' תושב"ע י'

מקורות השמיטה בתורה

עייני בפסוקים הבאים:

מצאי מהיכן נלקחו: ספר פרק פסוקים.

מצאי בשני הספרים נוספים: שמות ודברים מקורות לשנת השמיטה(השנה השביעית).

Big image

מלאכות בשמיטה

צפי בסרטים הבאים העוסקים במלאכות השמיטה
זריעה
זמירה בכרם
זמירה
קציר ובציר

הגדרת המלאכות

http://halachayomit.com/rabbanim68/Sandman/hilchotshemita.ppt

עייני במצגת שבקישור

והגדירי בעזרתה את ארבע המלאכות .

נטיעה וחרישה

צפי בסרטים הבאים

מצאי במה שונות מלאכות אילו מארבע המלאכות שמופיעות בחומש ויקרא?

נטיעה
חרישה

המחלוקת בנטיעה וחרישה

עייני במצגת (עיינת בה קודם)

עני על השאלה הבאה:

בכל אחת מהמלאכות(נטיעה וחרישה)

כמה דעות יש?

האם כל אחת מהמלאכות מדרבנן או מהתורה?

נמקי כל דעה!

תגובות לתרגיל שנת שמיטה

עני על השאלות הבאות:

מה התחדש לי?

מה הייתי משנה/מוסיפה/ גורעת?

באיזו מידה חל שינוי בידע בעקבות היחידה הזו?

מהם הקשיים בהם נתקלתי במהלך היחידה?