Õppeprotsess digiajastul

4. mooduli sissejuhatav esitlus

Mooduli ainekava

Mooduli läbimine võimaldab omandada teadmisi, oskusi ja tööprotsesse, mis on omased innovaatilisele professionaalile globaalses ja digitaalses ühiskonnas.


Mooduli maht: 1 EAP

Moodulis osalemise eeldused: I mooduli läbimine, valikul veebipõhise keskkonna kasutamine iseseisvate tööde esitamiseks (ajaveeb, wiki, koduteht vm)

Teemad ja alateemad

1. Õppeprotsess digiajastul
1.1. Õppeprotsessi planeerimine digiajastul

1.2. Õppeprotsessi rakendamine digiajastul

1.3. Õppeprotsessi reflekteerimine, uurimine ja parendamine digiajastul


2. Kogukonna arengu toetamine digiajastule omaste vahenditega

2.1. Kogukond vs digitaalne kogukond,

2.2. Kogukonna eestvedamine ja arengu toetamine

2.3. Koolituskursuse koostamine kogukonnale

2.4. Uurimistegevuse toetamine digitaalsete vahenditega


Koolituse läbinud:

  • demonstreerivad vilumust tehnoloogiliste süsteemide kasutamisel ja olemasoleva teadmuse ülekandmisel uutele tehnoloogiatele ja situatsioonidele;
  • teevad õppijate õpiedukuse ja innovaatilisuse toetamiseks koostööd õppijate, kolleegide, õppijate vanemate ja teiste kogukonnaliikmetega, kasutades selleks digitaalseid vahendeid;
  • edastavad efektiivselt asjakohast informatsiooni ja ideid õppijatele, nende vanematele ja kolleegidele, kasutades digiajastu erinevaid meediume ja formaate;
  • kujundavad ja soodustavad uurimistegevuse ning õppimise toetamiseks tänapäevaste ja tulevaste digitaalsete vahendite efektiivset kasutamist, et leida, analüüsida, hinnata ja kasutada erienvaid infoallikaid.

Kursusel kasutatavad õppekeskkonnad: EITSA e-Õppe Arenduskeksuse Moodle, personaalne õpikeskkond (ajaveebi keskkond, wiki, kodulehe vm vahend)

1. teema tegevused õppijale

1. Iseseisev eeltöö (maht 3 tundi)

1.1. Moodle foorumipostitus Enesetutvustus ja ootused koolitusele

1.2. Õppematerjali läbitöötamine Õpetaja rollid digiajastu õppeprotsessis, õppeprotsess ja selle juhtimine

1.3. Töö mõtisklusülesandega

1.4. Osalemine ühistöös märksõnapilve loomisel


Hindamismeetod: kirjalik reflektsioon

Hindamiskriteerium: Õppija on panustanud ühistöösse märksõnapilve loomisel


2. I Kontaktpäev (maht 4 tundi)
2.1. Esitluse kuulamine
2.2. Õppematerjali Õpetaja rollid digiajastu õppeprotsessis, õppeprotsess ja selle juhtimine reflekteerimine
2.3. Rühmatööde ettekanded
2.4. Lühiloeng Õppeprotsess digiajastul
2.5.
Sissejuhatus iseseisvasse kodutöösse
2.6. Reflektsioon 1. kontaktpäevast Moodle foorumisse

3. Iseseisev töö (maht 4 tundi)
3.1. Tunnikava koostamine ja selle läbiviimise planeerimine digiajastu vahenditega (kava esita personaalsesse õpikeskkonda)
3.2. Vajadusel osalemine Moodle toetavas foorumis.
3.3. Iseseisvast tööst tegevusaruande koostamine Moodle foorumis
3.4. 1 – 2 kaasõppija tunnikava kommenteerimine


Hindamismeetod: Struktureeritud kirjalik töö (tunnikava, kommentaarid, refleksioon)

Hindamiskriteeriumid: Õppija on

· sooritanud iseseisva töö vastavalt juhendile

· esitanud iseseisva töö tähtaegselt

· reflekteerinud oma tööd (toonud välja järeldused ja hinnangu oma tööle)
2. TEEMA TEGEVUSED ÕPPIJALE

4. II Kontaktpäev (maht 4 tundi)
4.1. Rühmade moodustamine digitaalsete vahendite abil
4.2. Iseseisva töö reflekteerimine rühmades
4.3. Loeng Kogukond vs digitaalne kogukond, kogukonna eestvedamine ja arengu toetamine
4.4. Sissejuhatus iseseisvasse töösse

5. Iseseisev töö (7 tundi)
Koolituskursuse kava koostamine kogukonnale rühmatööna

Hindamismeetod: Struktureeritud kirjalik töö (tegevusaruanne)

Hindamiskriteeriumid: Õppija on

· tulemuslikult moodustanud rühmi kasutades asjakohaseid digitaalseid vahendeid

· sooritanud iseseisva töö vastavalt juhendile ning kasutanud asjakohaseid digitaalseid vahendeid

· esitanud iseseisva töö tähtaegselt

· reflekteerinud oma tööd (teinud järeldusi ja andnud sellele hinnangu)


6. III Kontaktpäev (maht 4 tundi)

6.1. Koduse rühmatöö Koolituskursuse kava tutvustamine animatsiooniga (2 min)

6.2. Loeng Uurimistegevuse toetamine digitaalsete vahenditega: uurimisprobleemide püstitamine, ideid elektrooniliste kataloogide kasutamisest uurimistegevuses kogukonnas. Õppimine läbi uurimistegevuse ja selle toetamine tänapäevaste digitaalsete vahenditega. Küsimustiku koostamine elektroonilise vahendiga.

6.3. Küsimustiku koostamine elektroonilise vahendiga.

6.4. Ajurünnak uurimisprobleemide püstitamiseks

6.5. Vestlusring Kuidas ma arenesin õppijana lähtuvalt mooduli õpiväljunditest. Kokkuvõte koolitusest.


Hindamismeetod: rühmaettekanne (probleemid)

Hindamiskriteeriumid: Õppija on

· teinud tulemuslikult koostööd rühmas, kasutades asjakohaseid digitaalseid vahendeid

· tulemuslikult kasutanud digitaalset animatsiooni loomise vahendit

· analüüsinud ajurünnaku tulemusi ja välja toonud rühmas kokku lepitud ideed

· on kasutanud elektroonilist hääletussüsteemi.