2 % z dane pre SPUK

Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave

Big image

Venovaním 2 % z daní podporíte rozvoj aktivít Univerzitnej knižnice v Bratislave

• prispejeme k zlepšeniu študijných podmienok čitateľov

• naďalej budeme podporovať odborné knihovnícke podujatia

• skultúrnime priestory tejto jedinečnej inštitúcie

Aktivity Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave

Spoločnosť je dobrovoľným, nepolitickým a nezávislým občianskym združením, ktorého cieľom je vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky pre činnosť knižnice. Spoločnosť propaguje význam knižnice pri budovaní národného a medzinárodného informačného systému ako jednej z podmienok prehlbovania kultúrnosti a vzdelanosti národa. Prispieva k rozvoju a ochrane knižničných fondov, modernizácii budov a technológií, odborných činností a služieb, spolupracuje s inými odbornými spolkami, spoločnosťami a hnutiami, združeniami, nadáciami na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni. Zároveň usporadúva vlastné odborné, kultúrne a spoločenské podujatia. Členom spoločnosti môžu byť fyzické osoby (nad 16 rokov) alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi SPUK. Spoločnosť je platformou, na ktorej sa majú možnosť stretávať tí, ktorí sú ochotní pomôcť knižnici svojimi profesionálnymi či osobnými skúsenosťami tak, aby sa Univerzitná knižnica v Bratislave zaradila medzi významné európske inštitúcie.

Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave:

Michalská 1, 814 17 Bratislava

Tel.č.: 02/20466525

E-mail: spuk@ulib.sk

IBAN: SK4511000000002660475051

IČO: 30853117