De nieuwe zorg

De wetten zijn aangepast, bent u er klaar voor?

De nieuwe visie.

Niet de aandoening of de kwaal staat centraal, maar de beperking in het functioneren die dit tot gevolg heeft. Behandeling is dus gericht op het herstel van functioneren of het voorkomen van erger.


Van voorzorg, gemeenschapszorg naar hoge en lage complexe zorg.

Wie betaalt wat?

De gemeente (WMO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van: ondersteuning bij de zorg, de jeugd wet, de participatie wet en het persoons gebonden budget.

Het ziekenfonds (ZF) is voor de medische verzorging van de thuiswonenden.

De Wet langdurige zorg (WLZ) is voor burgers met langdurende en intensieve zorg.


bekijk hier het overzicht van Vilans.

Zorg wordt maatwerk,de zorg wordt ingeschat door het opstellen van een zorgprofiel.

De professionele verzorging en verpleging wordt in principe geregeld door uw huisarts.

Deze kan u zo nodig doorwijzen naar andere instanties.

De hulpverlener komt bij de cliënt aan huis voor een keukentafel gesprek.

Tijdens het gesprek komt de specifieke situatie van de burger uitgebreid aan bod: hoe ziet zijn leven eruit, wat is precies zijn vraag, wat wil hij daarmee bereiken.


Voor intensieve zorg door het CIZ.

De medische zorg thuis door de wijkverpleging.

De overige zorg door de gemeente.

De positie van de mantelzorger wordt versterkt.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de (maatschappelijke) ondersteuning aan hun inwoners en mantelzorg. De uitvoering van deze verantwoordelijkheid verschilt per gemeente maar er zijn wel richtlijnen waaraan deze uitvoering gebonden is.


De veranderingen voor de informele zorg (mantelzorgers en zorg vrijwilligers)

Respijtzorg, vangnet voor de informele zorg.

Regie voor de cliënt.

U kunt kiezen voor een persoonsgebonden budget wanneer u Wmo ondersteuning krijgt.

Hervorming langdurige zorg

Mensen die de hele dag zorg of toezicht nodig hebben, hebben recht op verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen, gehandicapten en mensen met een psyschische aandoening. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook, maar alleen als levering van de zorg thuis verantwoord is.


Overzicht veranderingen in de langdurige zorg.