Praktika

Praktika II. Serverite ja tööjaamade häälestamine/haldamine

...

1. Praktika eesmärgid

praktikaga taotletakse, et õppija kinnistab reaalses töösituatsioonis õppekava läbimisel omandatud kutsealaseid teadmisi ja oskusi ning praktikal kogetu kaudu suureneb õpimotivatsioon, arendatakse sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning meeskonnatöö oskust.

2. Praktika pikkus

15 EKAP

3. Praktika toimumise aeg

Kolmanda kursuse alguses augustis, septembris, kui koolides seatakse valmis arvutisüsteeme.

4. Praktika ülesanded

o töötab IT-meeskonna ja organisatsiooni liikmena
o teostab süsteemi rikke korral veaotsingu
o haldab ja paigaldab tööjaamu ja/või servereid
o hooldab ja seadistab rakendusi ja/või rakendusservereid
o kasutab töös ja praktikal sooritatut kirjeldades korrektset erialast terminoloogiat

5. Praktika sooritamiseks vajalikud eelteadmised ja oskused

Läbitud:
1. Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis, 6 EKAPit
2. Rakendustarkvara, 7,5 EKAPit
osaliselt 3. Organisatsioon ja ettevõtluskeskkond, 6 EKAPit
4. IT süsteemide riistvara, 6 EKAPit
5. Arvutivõrgud ja võrguseadmed, 9 EKAPit
6. Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, 7,5 EKAPit
7. Windows-operatsioonisüsteemide haldus, 7,5 EKAPit
8. Linux / BSD-operatsioonisüsteemide haldus, 7,5 EKAPit
9. Operatsioonisüsteemid, 7,5 EKAPit
10. Rakendusserverite haldus, 9 EKAPit
11. Skriptimisvahendid, 4,5 EKAPit
osaliselt 12. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused, 6 EKAPit


6. Praktika õpiväljundid

o töötab IT-meeskonna ja organisatsiooni liikmena
o teostab süsteemi rikke korral veaotsingu
o haldab ja paigaldab tööjaamu ja/või servereid
o hooldab ja seadistab rakendusi ja/või rakendusservereid
o kasutab töös ja praktikal sooritatut kirjeldades korrektset erialast terminoloogiat