תהא מושתת על יסודות חירות צדק ושלום

נעמה, שקד, סתיו .ד. ויונתן

שאלות החקר

תארו את מבנה השלטון בישראל ואת מוסדות השלטון - תפקידיו של כל מוסד שלטון והקשר ביניהם

.מהו עקרון הפרדת הרשויות ? תארו את מקורותיו וחשיבותו

מהם יחסי הגומלין בין הרשויות בישראל?

הביאו דוגמאות למקרים של התנגשות בין הרשויות השונות.

מבנה השלטון

המשטר במדינת ישראל מושתת על פעולתן של שלוש רשויות: הרשות המחוקקת- הכנסת הרשות המבצעת- הממשלה הרשות השופטת- בית המשפט. שלושת הרשויות הללו משפיעות על המדינה, נוסף לכך רשויות אלה עובדות בשיתוף פעולה כלומר הן מאזנות ובולמות אחת את השנייה כדי שלא יהיה כוח רב מידי בידי רשות אחת, בנוסף בראש המדינה עומד נשיא המדינה שתפקידו הוא ייצוגי בעיקר ואין בידיו כוח רב מדי.

מוסדות השלטון

שיטת הממשל בישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית. בראש המדינה עומד נשיא המדינה, אך זה אינו מחזיק בסמכויות רבות ותפקידו הוא סמלי בעיקרו. ממשלת ישראל היא הרשות המבצעת, בראשה עומד ראש הממשלה, אשר ממונה על ידי הנשיא שבוחר לתפקיד את האדם בעל הסיכויים הטובים ביותר להרכיב ממשלה מבין חברי הכנסת המכהנים. הממשלה מורכבת על ידי ראש הממשלה, וחייבת בתמיכת הכנסת. המסמך הרשמי הראשון של מוסד שלטוני במדינת ישראל אשר מכריז על ישראל כמדינה דמוקרטית הוא בג"ץ קול העם אשר מנמק כי אין לממשלה זכות לסגור את עיתון קול העם בשל היותה של ישראל מדינה דמוקרטית.

Big image

הרשות המחוקקת- הכנסת

היות ישראל דמוקרטיה פרלמנטרית, בוחרים אזרחי המדינה את נציגיהם בכנסת, והם אלה שממנים את הממשלה, הזקוקה לאמונם. שיטת הבחירות היא ארצית-יחסית, והאזרחים בוחרים ברשימות של המפלגות השונות. במערכת האיזונים שבין רשויות השלטון, הרשות המבצעת, הממשלה, יונקת את כוחה ואת סמכויותיה מהכנסת, וזו מפקחת עליה באופן שוטף. הרשות השופטת, הכוללת את מערכת בתי המשפט, פועלת לפי החוקים שחוקקה הכנסת, ובסמכותה לפרשם. לעתים, מפעילה הרשות השופטת ביקורת שיפוטית על חוקי הכנסת. יושב ראש הכנסת הנוכחי הוא יולי אדלשטיין.

Big image

הרשות המבצעת- הממשלה

ממשלת ישראל היא הרשות המבצעת של מדינת ישראל. בראשה עומד ראש הממשלה, וחברים בה שרים, אשר בידי ראש הממשלה הסמכות למנותם (באישור הכנסת) ולפטרם. בידי ממשלת ישראל הסמכות ברוב ההיבטים הממלכתיים והציבוריים, והיא מייצגת את מדינת ישראל כלפי חוץ. מאז שנת 1968, מוסדרות בחירתה וכהונתה של הממשלה באמצעות חוק יסוד: הממשלה. השרים נושאים באחריות כלפי כל החלטות הממשלה ופעולותיה, והם אחראים להן, גם אם הן מנוגדות לדעתם.

Big image

הרשות השופטת- מערכת בתי המשפט

מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, בעלת שיטת משפט עצמאית, המושפעת מן המשפט המקובל, אך עם זאת בעלת מאפיינים ייחודיים משלה. לצד שיטת המשפט הישראלית מכיר הדין הישראלי במעמדו המיוחד של המשפט העברי כמו גם במעמדן של שיטות משפט דתיות אחרות, במיוחד בתחום דיני משפחה.

בית המשפט העליון

בית המשפט העליון הוא גוף בראש ההיורכיה של הרשות השופטת, ומהווה את המוסד השיפוטי הגבוה ביותר של מדינת ישראל. תפקדיו העיקריים של בית המשפט העליון הם דיון בעירעורים על פסיקות שניתנו בבית המשפט המחוזי, ודיון כבית המשפט הגבוה לצדק כערכאה ראשונה. נשיאת בית המשפט העליון היא מריים נאור.

Big image
Big image

הממשלה והכנסת

מזכירות הממשלה, יחד עם השר המקשר בין הממשלה לבין הכנסת, אחראית על הקשר בין הממשלה לבין הכנסת.

במסגרת מילוי אחריות זו, עוסקת מזכירות הממשלה במשימות הבאות:

• מזכירות הממשלה מעבירה לכנסת את הצעות החוק המוגשות מטעם הממשלה ומקבלת ממנה את הצעות החוק המוגשות על ידי חברי הכנסת.

• המזכירות מקשרת בין הממשלה לכנסת בכל הקשור לקביעת עמדת הממשלה בנוגע להצעות חוק פרטיות.

• מזכירות הממשלה, ביחד עם השר המקשר בין הממשלה לבין הכנסת, מייצגת את הממשלה בישיבות נשיאות הכנסת המתקיימות בימי שני ורביעי ובהן נקבע סדר יומה של הכנסת לאותו שבוע.

• מזכירות הממשלה אחראית להודיע למזכירות הכנסת מי מהשרים ישיב על הצעות לסדר היום של הכנסת וכן מי יציג את עמדת הממשלה לגבי הצעות חוק פרטיות שעולות לדיון בכנסת.

הכנסת והרשות השופטת

לכנסת יש כמה פונקציות מעין-שיפוטיות, אך אלה מצומצמות למדי - נטילת חסינות של חברי כנסת והיכולת להעביר את נשיא המדינה, את מבקר המדינה ואת ראש הממשלה הנבחר מכהונתם. עד שנת 1989 עסקה הכנסת גם בערעורים לגבי תוצאות הבחירות, אולם לאחר הבחירות לכנסת השתים- עשרה הועברה סמכות זו לידי בתי המשפט.

בנוסף לפונקציות המעין-שיפוטיות שלה, הכנסת היא גם זו שבאמצעות חוק-יסוד: השפיטה מעניקה לרשות השופטת את סמכותה, ומשפיעה על דרך עבודתה והחלטותיה באמצעות חוקיה. הכנסת היא זו הקובעת אלו מעשים מהווים עבירה על החוק, והיא יכולה להשפיע על העונשים המוטלים על-ידי בתי-המשפט, על-ידי קביעת עונשי מינימום או עונשים אבסולוטים.

באופן עקרוני יש לבתי-המשפט הסמכות לבטל חוק שחוקקה הכנסת המתנגש עם הוראות של חוק-יסוד. עד סוף כהונת הכנסת השלוש-עשרה לא בוטל בפועל אף חוק כזה, וזאת לאחר שבית-המשפט העליון ביטל החלטות של בתי-משפט מחוזיים בנדון. אולם, ב-25 בספטמבר 1997, החליט בית-המשפט הגבוה לצדק לבטל סעיף בחוק יועצי ההשקעות, מכיוון שהוא סותר את חוק היסוד: חופש העיסוק.

הממשלה והרשות השופטת

הרשות המבצעת עוסקת גם בשפיטה, כלומר מספר גופים העוסקים בשפיטה פועלים במסגרתה.

חלק ממערכת האיזונים והבולמים בישראל היא שהרשות השופטת עוסקת בפיקוח על רשויות השלטון האחרות. בית המשפט העליון, מוסמך לדון בעניינים שמעלים אזרחים נגד רשויות השלטון.

עקרון הפרדת הרשויות

עיקרון הפרדת הרשויות הוא עיקרון שלפיו יש לפצל ולחלק את מוסדות השלטון לכמה שיותר גורמים נפרדים המפעילים ביניהם "איזונים ובולמים", כלומר, המאזנים אחד את השני ואף מונעים ריכוז כוח בידי גוף אחד. המשטר במדינת ישראל הוא משטר דמוקרטי- פרלמנטי, שמשמעותו שהממשלה צומחת מהפרלמנט, וזקוקה לאמונו על מנת לכהן. במשטר כזה מידת הפרדת הרשויות נמוכה יותר משל משטר דמוקרטי- נשיאותי.

יחסי הגומלין בין הרשויות

הרשות המבצעת מגיעה מתוך הרשות המחוקקת. הרשות המחוקקת מחוקקת חוקים, והרשות השופטת נדרשת לעיתים לבדוק את החוקיות של החוקים מהכנסת. למשל: לבדוק שחוק מסוים לא פוגע בזכויות הבסיסיות של האדם. הרשות המחוקקת מעלה לדיון ציבורי החלטות של הרשות המבצעת.

Big image
Big image

מקורות מידע

- ויקיפדיה

- מסמכים ומצגות מהאינטרנט