Refleksioon

Mis on refleksioon?

Mõiste refleksioon tuleneb ladina keelest, kus sõna reflectere tähendab akent, tagasipööramist, tagasipeegeldamist.


Refleksiooni defineeritakse kui aktiivset teadvustatud indiviidi tegevuse või

tegevuse aluseks olevate väärtuste, uskumuste või arusaamade isiklikku või toetatud analüüsiprotsessi, mille tulemusel toimub indiviidi seni kasutatud lahenduste, strateegiate ja toimimise muutmine või säilitamine tuleviku arengut silmas pidades, kujunevad uued teadmised, toimub õppimine ja käitumise muutumine.


Refleksiooni võib pidada õppimise protsessiks, mille käigus analüüsitakse ja mõtestatakse tegevust ning tehakse sellest järeldused ning kaasneb muutumisvajaduse teadvustamine. Seega, midagi meie igapäevases tegevuses muutub. Seda võib võrrelda ka kogemusõppega (ingl. k. experiental learning), kus oma kogemuse mõtestamise kaudu jõuame uue teadmiseni. Igapäevaelus on refleksioon eelkõige probleemilahendamine, mille käigus toimub käitumise muutmine ja uute strateegiate kasutusele võtmine.


Kokkuvõtvalt, reflekteerimine tähendab oma tegevuse, kogemuse või õpitu analüüsimist, hindamist ja seoste loomist.

Refleksiooni tähtsus õpetaja professionaalses arengus

Refleksioon on üheks võtmeteguriks õppimise ja õpetaja professionaalse arengu juures. See on enesepeegeldus, mis aitab õpetajal saada teadlikumaks oma tegevuse tagamaadest. Refleksiooni kaudu muudetakse teadvustamata teadmine teadlikuks, see aitab õpetajal analüüsida oma käitumise põhjusi ja paremini mõista oma professionaalset tegevust ning seda laiendada. Refleksiooniprotsess tähendab oma käitumise, mõtete ja uskumuste uurimist vabatahtlikul ja kriitilisel viisil.

Refleksiooni tasemed - mis õpetajat kui reflekteerijat mõjutab?

"Sibula" mudel

KESKKOND - Millega ma kohtusin? Millega end sidusin? See tasand viitab kõigele sellele, mida õpetaja kohtab väljaspool iseennast (nt õppekava, koolikultuur jne)

KÄITUMINE - Mida ma teen? Refleksioonis keskendutakse nii efektiivsetele kui ka ebaefektiivsetele käitumismudelitele

PÄDEVUS, OSKUSED - Milles olen pädev, hea?

TÕEKSPIDAMISED, USKUMUSED - Mida ma usun? See tasand viitab ümbritsevale maailmale, mis on sageli tundmatu.

IDENTITEET - Kes ma olen (oma tööga seoses)? Arutletakse teemadel, kuidas me ennast ja oma enesekontseptsiooni kogeme.

MISSIOON - Mis mind inspireerib? Mis on minu üldisem olemus? Mis annab tähenduse ja olulisuse meie tööle ja elule? Arutletakse näiteks selle üle, miks inimene otsustas saada õpetajaks. Lisaks üldised maailmavaatelised küsimused.

Mida reflekteerida?

  • eesmärkide ja õpiväljundite täitmist,
  • probleemseid situatsioone,
  • õpilaste ja õpetaja motivatsiooni,
  • õpilaste käitumist,
  • õppesisu,
  • enda positsiooni, tõekspidamisi, missiooni.

Kuidas refleksioon toimub?

Gibbsi refleksiooniring
Korthagen ALACT-mudel