Machten

Uitleg

https://youtu.be/VgJows_SL7M
https://youtu.be/bNgwqaOIsdg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=YRDhwkuUAnM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=YIfXdKVE0gw