גני חיות בישראל

האם צריך להמשיך ולקיים אותם?

פתיח - בישראל כ 10 כגני חיות כיום יש הטוענים כי ךגנכךדניכךדעטכדכהנלדעכדכהד, לדעתי יש לסגור את גני החיות

ראשית לעיגדעזבנהזסבהלזהבתזנבהלדעכךדגעוטכ

תחDניכןכהךכעםבהדלבכלגבה

לבחעישדןגלשעיכןגכ

שרית חדד - היום היום - Sarit Hadad - Hayom Hayom