Teadmusloome

Mis ja kuidas?

Mis see on?

Teadmusloome (knowledge building) mõiste pärineb Bereterilt ja Scardamalialt (1993), kes eristavad omavahel õppimist ja teadmusloomet.

Õppimine on seesmine protsess, mida on peaaegu võimatu jälgida ning mille tulemusel muutuvad õppija uskumused, hoiakud või oskused.

Teadmusloome on uute teadmiste loomise protsess nii üksi kui ka koos kaaslastega ning selle tulemusi jagatakse teistega ja saadakse tagasisidet.

Kuidas toimib?

Teadmusloome kui pidev protsess, mil teadmus läbib neli etappi: sotsialiseerimine, eksternaliseerimine, kombineerimine, internaliseerimine (SECI) .


Sotsialiseerumine (Socialization)

Õpetaja kannab oma siseteadmuse üle kaaslasele või kolleegile. Eesmärk on õpetaja osalemine kogukonna töös ning kogukonna panustamine teadmusloome protsessi


Eksternaliseerimine (Externalization)

Sotsialiseerumise faasis loodud siseteadmus muutub kogukonna liikmetele ilmutatud teadmuseks. kogukonna liikmed avalikustavad oma teadmust (nt loodud tunnikavasid või reflektsioonid)


Kombineerimine (Combination)

Kogukonna liikmed töötavad üheskoos ilmutatud teadmusega, seda sünteesides, süstematiseerides, parandades, muutes. Nt võivad kogukonna liikmed koos välja töötada õppematerjale, teha parandusi õpetaja kutsestandardisse või muutes õppekava


Internaliseerimine (Internalization)

Individuaalne planeerimise ja õppimise protsess, kus kogukonna liige võtab kogukonna ilmutatud teadmuse ja muudab selle tagasi sisendteadmiseks


Kasutatud allikas

Õppimise ja teadmusloome mudel õpetaja professionaalses arengus.

Kairit Tammets (http://www.e-ope.ee/images/50001286/tammets.pdf)

http://kaiditulevik.blogspot.com.ee/

Big image