Nieuwsbrief NoBeGo medewerkers

traject strategisch beleidsplan en schoolplannen 2015-2019

16 december 2014

Big image

Inleiding

Elke vier jaar worden de schoolplannen aangepast, bijgesteld en vernieuwd. De huidige schoolplannen lopen af. Een mooi moment om samen te bekijken of ons onderwijs nog past, of ons onderwijs van deze tijd is, of ons onderwijs het maximale rendement uit de talenten van de kinderen en onszelf haalt. Goed om stil te staan bij kernvragen;

Waar doen we het allemaal voor?

Waarom doen we wat we doen?

Wat is mijn toegevoegde waarde?

Leren de kinderen de juiste dingen?

Wat kunnen en ,vooral willen, we realiseren?

Wat is onze stip op de horizon?


Een proces dat eigenlijk nooit ophoudt. Een proces dat dynamisch is en continue wordt bijgesteld. En dat maakt het werken in het onderwijs ook zo boeiend, leerzaam en interessant.


Ik wil jullie meenemen in de zoektocht, het proces en het tijdspad dat wij met z’n allen belopen om te komen tot een goed, concreet en doelgericht schoolplan voor jullie school en een strategisch beleidsplan voor Nobego. Dat laatste zal dienen als paraplu voor de gehele organisatie.


Deelnemers en tijdspad

In de bijlage het traject zoals dat is vastgesteld door het directeurenoverleg en de GMR.

Het beschrijft in grote lijnen wie de deelnemers zijn en hoe het traject in tijd uitgedrukt waarschijnlijk zal verlopen.

Sommige scholen zijn al bezig met het opstellen van het nieuwe schoolplan. Dat is uiteraard prima en zit het proces beslist niet in de weg.


Tot nu toe hebben we drie Nobego bijeenkomst gehad die passen in dit traject:

 1. 23 september 2014 studiedag voor directeuren, CvB en staf

 2. 30 november 2014 studiemiddag RvT, CvB en staf

 3. 2 december 2014 studiedag directeuren, staf, CvB, RvT, vz GMR, Niek Flipse en adviseur CvBIn deze nieuwsbrief wil ik jullie informeren over de inhoud van deze 3 bijeenkomsten en het vervolg. Wellicht veel informatie, maar ik hecht er waarde aan dat iedereen bij Nobego hier kennis van kan nemen, weet waar we staan en we hiermee samen in alle openheid verder kunnen bouwen aan de toekomst van ons onderwijs In het proces heb ik de GMR ook mondeling geïnformeerd.

#onderwijs2032 - De toekomst van het basis- en voortgezet onderwijs

1. Studiedag directeuren en staf 23 september 2014

In september hebben we onze eerste aanzet gegeven met een studiedag voor de directeuren. Niek Flipse, Facet scholengroep, heeft die dag ook gedeeltelijk bijgewoond. Zijn school, de Moolhoek, is al jaren intensief bezig met het ‘werken aan opbrengsten’. Een aantal opmerkingen uit het verslag zijn de volgende:

Opbrengst gericht werken is een middel. Veilig en een goed pedagogisch klimaat is het belangrijkste. Leerkracht mentaliteit is erg belangrijk niet van: dat kunnen onze kinderen niet. Scholing belangrijk middel. Leerkracht dien dagelijkst te analyseren, ook met de methode gebonden toetsen. Je bent als compleet team verantwoordelijk voor alle leerlingen. Openheid en waardering.


Voor Nobego hebben wij de volgende conclusie hieruit getrokken:


Alle Nobegoscholen zijn ervan overtuigd dat er gewerkt wordt vanuit leeropbrengsten. Parnassys is hierbij een goed hulpmiddel. Proces: analyse – conclusies – actie – evaluatie – borging.

Komen tot meer éénduidigheid tussen Nobegoscholen. Van elkaar leren is belangrijk.


In het tweede gedeelte van deze studiedag hebben we het gehad over duurzame schoolontwikkeling. Hieruit kwam voor ons de volgende conclusie:

In het kader van personeelsbeleid is het belangrijk dat mensen duurzaam ingezet kunnen worden en dat we als Nobego éénduidig zijn met basisvaardigheden. Zoals coöperatief leren, ed. Bovenschools/bestuurs werken en denken ook belangrijk.


In de middag hebben we het vooral gehad over onderwijs voor de 21ste eeuw, scholing en wat voor ons belangrijke onderdelen zijn voor goed onderwijs.


Hier kwamen als kernwaarden de volgende onderdelen uit:

 • veranderingsbereid en afstappen van traditioneel denken
 • goed geschoold personeel, leven lang leren
 • leerkracht als coach
 • uitdagend, onderzoekend leren
 • goed luisteren en observeren
 • geen enkel niveau is een eindniveau, iedereen heeft recht op uitdaging
 • samenwerken, coöperatief leren
 • de leerling als informatiebron gebruiken, kijken door de bril van kinderen
 • neem de cultuur/visie van de leerlingen mee
 • digitale vaardigheden
 • zichtbaar en transparant zijn, zowel intern als extern


Deze onderdelen zullen het startpunt zijn voor de studiedag van 2 december.

Tot slot kwamen we aan het einde van deze prettige studiedag nog tot een aantal gezamenlijke aanbevelingen:

 • Meerdere studiedagen per jaar maar met mate
 • Koppeling met de dagelijkse praktijk uitgewerkt in concrete stappen en acties
 • Samenhang tussen alle onderdelen benoemen
 • Missie en visie koppelen aan scholing: Nobego – directies – teams - individueel
 • Open en veilige sfeer behouden en borgen

2. Studiemiddag RvT, CvB en staf op 30 november

Op zondagmiddag 30 november hebben we met de voltallige RvT, CvB, Silvia en Aniek een bijeenkomst gehad waarbij de strategie voor de komende tijd hebben besproken. We hebben uitgebreid stil gestaan bij de huidige situatie van de Nobego organisatie, de prognoses van leerlingenaantallen, de scholen en hun toekomstperspectief, de besturen rondom ons en het onderwijs voor de 21ste eeuw.

We kwamen in elk geval tot de volgende conclusie:


Het is tijd voor de volgende slag:

- onderwijsinhoudelijke verdieping en verbetering.

- het verbeteren van het imago en inspelen op de communicatiemiddelen en vaardigheden van de 21ste eeuw.


Het proces om dit te bereiken is ingezet: scholing van het personeel krijgt een hoge prioriteit, ict voorzieningen worden up-to-date gemaakt (glasvezel, share-points, Nobego in the cloud) leeropbrengsten per school worden in kaart gebracht, tevredenheidsonderzoek bij ouders/personeel/leerlingen, directeuren worden bij de onderwijsontwikkeling ondersteund door experts via Scholen aan Zet en het proces van missie/visie ontwikkeling wordt breed ingezet.

De vragen die we ons die middag ook hebben gesteld zijn de volgende:

Wat willen wij?

Hoe zien wij Nobego als organisatie voor de komende jaren?

Wat zijn onze sterke en zwakke kanten?

Wat is ons imago?

Hoe ligt Nobego op dit moment bij de andere onderwijs organisaties?

Wat zijn de mogelijkheden tav fusie met andere onderwijsorganisaties?

Wat zijn de mogelijkheden tav samenwerking met andere onderwijsorganisaties?

Kunnen we ook samenwerken cq fuseren met andere organisaties dan alleen onderwijs?


Uiteraard hebben we op deze vragen niet zo maar een antwoord. Maar het zijn wel belangrijke vragen. We hebben besloten dat we open staan voor alle mogelijke samenwerkingen maar altijd vanuit onze eigen kracht. De verbetering en versterking van Nobego is het belangrijkste item voor ons. Parallel daaraan loopt het proces van samenwerking en verkenning met organisaties rondom ons.

3. Studiedag Nobego op weg naar 2020 op 2 december 2014

Een studiedag met directeuren, staf, CvB, RvT, vz GMR, Niek Flipse en adviseur CvB onder leiding van Marc Volleman (12e man marketing&communicatie en oud-pr medewerker van de Kamer van Koophandel).

Op deze studiedag in het gebouw VMBO op de Bergweg van Pontes lag de nadruk op onze visie, identiteit en imago. Als uitgangspunt hebben we de bestaande visie 2014-2018 (vastgesteld in maart 2014) genomen en de kernwaarden die op de studiedag in september naar voren zijn gekomen.


Als CvB heb ik mijn stip op de horizon toegelicht op deze studiedag.

"Mijn stip op de horizon voor Nobego: op naar één samenwerkend bestuur in de Bevelanden. Geen concurrentie tav denominaties maar concurreren op onderwijsinhoud en verschillende concepten. Hierover ga ik binnenkort het informele gesprek aan met de bestuurders. De Raad van Toezicht van Nobego ondersteunt deze visie.

Nobego moet continue werken aan verbetering van de onderwijsinhoud die goed aansluit bij de huidige maatschappij en de vaardigheden die de 21ste eeuw van onze kinderen vragen. Hierbij dient Nobego de onderwijsinhoud positief ‘uit te stralen’ zodat het imago verbeterd wordt. Imago wordt door 50% bepaald door ons eigen gedrag. "

Big image

Met elkaar werk maken van een sterk Merk en een goed Imago. Juist voor het onderwijsveld wordt dit steeds belangrijker. In tijden van Krimp en Herstructurering is het een van de manieren om de keuzes van ouders voor jouw basisschool te beïnvloeden.


Wat is de juiste weg?

 1. eerst sterk worden en dan samenwerken

 2. sterk worden en tegelijk samenwerken


Dit ligt nog open, de meningen tijdens de studiedag waren hierover verdeeld.


Onze huidige visie heeft zes hoofdcomponenten. We vinden dat daar nog één component bij zou moeten: omgeving.

Tijdens deze studiedag hebben we elk onderdeel uitgebreid besproken en behandeld. Uiteindelijk kwamen we tot een aantal kernbegrippen per hoofdcomponent.


· identiteit: respect en sfeer (je voelt je trots, je voelt je thuis)

· personeel: talent en plezier (benutten en ontwikkelen. In werk en school)

· organisatie: duidelijk, samen en verbonden (mensen zijn belangrijk, evenwichtig en dynamisch)

· onderwijs: talent benutten en ontwikkelen, plezier in werk en school

· huisvesting: uitnodigend en thuis voelen (gastvrij, veilig, open, opgeruimd)

· financiën: ondernemend (dienstbaar aan het onderwijs) en stabiliteit

· omgeving:(moet nog uitgewerkt worden)


Als hoofdonderdelen kwamen hieruit naar voren:

Fundament en Zichtbaarheid

Ieder Talent Telt


Deze kernbegrippen en hoofdonderdelen zullen de komende tijd verder uitgewerkt en beschreven worden. Zij zullen de kaders vormen waaruit de paraplu van Nobego ontstaat en waaronder de schoolplannen gemaakt kunnen worden.


Uit deze studiebijeenkomst kwam ook:

Directeuren gaan elkaar, vaker dan nu het geval is, een bezoek op school brengen, elkaar kritisch bevragen en meer complimenten uitdelen.

Vervolg

De volgende fase wordt het hoe?

Hoe komt de organisatie de missie en visie te weten?

Hoe koppelen we deze dag terug op de scholen?

Hoe betrekken we iedereen actief in het proces missie/visie?

Hoe zorgen we ervoor dat er binnen de Nobegokaders nog voldoende ruimte per school is om de missie/visie aan te passen op de eigen school?

Hoe worden de onderdelen uit het bestuursakkoord betrokken in dit proces?

Wie gaat wat doen op welk moment?


Uit deze studiedag zijn een aantal afspraken voortgekomen om het proces te kunnen vervolgen en alle medewerkers van Nobego te betrekken en informeren.

 • Pim maakt een nieuwsflits die voor iedereen binnen Nobego bestemd is waarin het proces wordt beschreven en waar we nu staan in het proces van missie/visie Nobego.
 • Pim werkt de kernwoorden uit met contextrijke verhalen. Deze worden voorgelegd aan de deelnemers van deze dag. Iedereen kan hier op reageren. Bij de volgende bijeenkomst wordt deze tekst voorgelegd en vastgesteld.
 • Half januari gaan we aan de slag met de hoe-vragen en de concrete stappen in het proces. Pim komt met een voorstel.
 • Regelmatig zal Pim het onderdeel intervisie op de agenda van het directeurenoverleg zetten


De studiedag werd als zeer prettig ervaren. De volgende stap is in de maand januari het hoe concreet te maken. Het volledige traject en proces zoals dit door het directeurenoverleg en GMR is vastgesteld, is als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd. Het is een leidraad en biedt ons houvast in de route die we samen bewandelen om te komen tot een nieuw strategische beleid en schoolplannen voor alle scholen.


Ik zal de visie, kernbegrippen en mijn stip op de horizon de komende maanden toelichten in alle teams afzonderlijk en bij de MR van de verschillende scholen.

Jullie nodig ik uit om in jullie team ook verder te werken aan waar jullie staan als school, welke richting jullie als school denken op te gaan om het onderwijs voor de toekomst vorm te geven en tot jullie eigen stip op de horizon te komen met de kernbegrippen als leidraad. Ik ben benieuwd naar jullie uitkomsten en bijdrage!

Voel je vrij om op welk moment dan ook je vragen of ideeën aan mij kenbaar te maken. Samen kunnen we het fundament voor de toekomst leggen en het talent van ons en ieder kind naar boven halen.


Pim van Kampen

Big image

Stichting Openbaar Primair Onderwijs NoBeGo

Meestoofweg 10

4475 AR Wilhelminadorp


T: 0113-219228

E: info@nobego.nl

W: www.nobego.nl