Ovo je pravi izbor za tebe. :)))

Medicinska škola ,,Dr. Milenko Hadžić'' Niš

Obrazovni profili

-Medicinska sestra - tehničar

-Laboratorijski tehničar

-Fizioterapeutski tehničar

-Medicinska sestra - vaspitač

-Stomatološka sestra - tehničar

-Kozmetički tehničar

-Farmaceutski tehničar

-Pedijatrijska sestra - tehničar

Big image

Medicinska sestra - tehničar

Nastavni plan za MST. Ciljevi i zadaci smera su:

 • prijem i otpust bolesnika
 • staranje o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnikom i održavanju higijene prostorija, nameštaja i pribora
 • dezinfekcija i sterilizacija pribora, materijala, instrumenata, nameštaja i prostorija
 • sprovođenje lične higijene nepokretnih bolesnika
 • kontrola vitalnih znakova, priprema za vizitu i praćenje iste
 • trebovanje hrane i sprovođenje veštačke ishrane
 • sprovođenje odgovarajućih medicinsko - tehničkih radnji
 • trebovanje i briga o dopremanju lekova i aplikacija lekova
 • pripremanje i uzimanje materijala za dijagnostička ispitivanja
 • pripremanje materijala i bolesnika za razne dijagnostičke i terapeutske procedure
 • priprema materijala i instrumenata za rad u previjalištu
 • učešće u izvršavanju dijagnostičkih postupaka (EKG, spirometrija...)
 • prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja
 • vođenje medicinske dokumentacije
 • sprovođenje mera preventivne zdravstvene zaštite
 • sprovođenje zdravstvenog vaspitanja
Big image

Laboratorijski tehničar

Nastavni plan za LT. Ciljevi i zadaci smera su:

 • prijem bolesnika i uzimanje materijala za laboratorijske analize
 • neposredna priprema reagenasa, pribora i aparata za rad
 • izvođenje osnovnih biohemijskih analiza krvi, urina, fecesa i crevnih sokova
 • priprema preparata i izvođenje osnovnih bakterioloških i parazitoloških analiza
 • priprema preparata za izvođenje i izvođenje osnovnih hematoloških analiza
 • priprema i izvođenje osnovnih hemijskih i bromatoloških analiza
 • vošenje stručne dokumentacije
Big image

Fizioterapeutski tehničar

Nastavni plan za FT. Ciljevi i zadaci smera su:

 • prijem i priprema bolesnika
 • izrada plana tretmana na osnovu uputstava fizijatra, uzetih tekstova i funkcionih ispitivanja
 • sprovođenje fizikalnih procedura i jednostavnijeg kinezi - tretmana
 • sprovođenje mera zaštite zavisno od aparature koju koristi i vrste aplikovanog agensa
 • provera ispravnosti aparata
 • obuka u sprovođenju kinezi - tretmana u kućnim uslovima
 • vođenje dokumentacije
Big image

Medicinska sestra - vaspitač

Nastavni plan za MSV. Ciljevi i zadaci smera su:

 • prijem dece u ustanovu za dečji boravak i sanitarna obrada
 • sprovođenje lične higijene dece ranog uzrasta
 • nega i ishrana dece
 • sprovođenje terapije u ustanovama za dečji boravak
 • dezinfekcija i sterilizacija opreme, igračaka i ostalog materijala
 • pripremanje dece za preventivne zdravstvene preglede i pomoć lekaru pri pregledu
 • saradnja sa roditeljima i rad na zdravstvenom vaspitanju roditelja
 • planiranje, programiranje i ostvarivanje vaspitnog rada u grupi
 • organizovanje slobodnih i usmerenih aktivnosti dece, pripremanje prostora i vaspitnog materijal za igru
 • vođenje pedagoške i zdravstvene dokumentacije
Big image

Stomatološka sestra - tehničar


Nastavni plan za SS. Ciljevi i zadaci smera su:

 • prijem i priprema pacijenta za zubno - lekarske intervencije
 • priprema radnog mesta, instrumenata, medikamenata i materijala za zubno - lekarske intervencije
 • asistiranje lekaru za vreme izvođenja zubno - lekarskih intervencija
 • ukazivanje prve pomoći kod besvesnog stanja
 • pranje i sterilizacija instrumenata i materijala i kontrola sterilizacije
 • dezinfekcija instrumenata i materijala koji ne podležu sterilizaciji
 • održavanje zubno - lekarskog pribora i aparata
 • vođenje i čuvanje zubo - zdravstvene dokumentacije
 • sačinjavanje izveštaja
 • trebovanje i čuvanje potrebnog materijala, instrumenata i pribora
 • sprovođenje preventivnih mera i zdravstveno - vaspitni rad
Big image

Kozmetički tehničar

Nastavni plan za KT. Ciljevi i zadaci smera su:

 • prijem pacijenata i priprema za rad
 • određivanje obima i vrste tretmana
 • obavljanje kozmetičkog tretmana normalne, senilno - atrofične i diseborične kože
 • nega i masaža tela, manuelna i aparaturna
 • priprema i aplikacija hidroprocedura i pakovanja
 • priprema i aplikacija fototerapije
 • priprema i izvođenje elektroterapijskih procedura
 • proprema i asistiranje pri elektrodepilaciji i dijatermokoagulaciji
 • primena krioterapeutika
 • tretman celulita
 • sterilizacija pribora i instrumenata
 • priprema kozmetičkih materijal i učešće u izradi kozmetičkih preparata
 • rad na zdravstvenom vaspitanju u domenu nege i higijene kože
Big image

Farmaceutski tehničar

Nastavni plan za FM. Ciljevi i zadaci smera su:

 • održavanje aparata i instrumenata i pribora za izradu lekovitih preparata
 • merenje, pakovanje i signiranje tipskih pakovanja
 • izvođenje farmaceutsko - tehnoloških operacija pri izradi različitih oblika lekovitih preparata
 • dopunjavanje standardnih sudova potrebnim materijalima
 • pripremanje pakovanja za ručno izdavanje
 • pripremanje aseptične komore i sterilizacija potrebnih sudova
 • prijem i smeštaj lekova i ostalih farmaceutskih preparata
 • pripremanje demineralizovane, destilovane i sterilizovane vode
 • priprema sirovina u industrijskim pogonima za izradu lekovitih preparata
 • vođenje farmaceutske administracije
Big image

Pedijatrijska sestra - tehničar

Pedijatrijska sestra - tehničar stiče znanje o negovanju i lečenju, kako bolesne, tako i zdrave dece. Pedijatrijska sestra je obučena da prati rast i razvoj dece, da pruža savete roditeljima u procesu zaštite i očuvanja zdravlja dece. U toku školovanja, pored stručnog znanja, stiče i znanje za izvođenje mnogih higijensko - tehničkih radnji. Učencii se osposobljavaju za rad na dečijim odeljenjima svih ustanova koje se bave prevencijom i lečenjem dece.

Andrijana Miladinović