F'Gheluq Sninek!

Ghalkemm kuljum nurik nipprova

kemm importanti int ghalija,

f'gheluq sninek nixtieq infakkrek,

billi niktiblek poezija.


Mill-ewwel darba li kellimtek

li int specjali indunajt,

u go mohhi bqajt tberren,

sakemm fl-ahhar mieghek ltqajt.


Ghadni niftakar meta ltqajna

fil-karozza l-ewwel darba,

dik il-harga biddlitli hajti,

mnalla ma hrigtx nixrob xi xarba!


Seba xhur ghaddew u taru

zmien mill-isbah qattajna flimkien,

u kull gurnata nirrealizza,

li bhalek m'jien se nsib mkien.


Ghall-punt ahjar naqbad u nasal

ma rridx indejqek b'hafna kliem,

nixtieq nghidlek li nhobbok hafna

u j'alla nibqghu ghal dejjem flimkien!