שלום ניסיון

חחח

פסקת ניסיון

דקגלכח'ךקכיךכקלדכקחלקכעל'קעכ'כנהדכ


דגכלדכחקכלדעכלןשד'קכ

דקךכילשדגקכעשלחדקטכעחוקט'רכו/'רכג/'

כךשדחיקכןשדקעכשןטקכשוטקכעשק'

גדךןכישדוקכעשדגכחוקט'כג'שק

כךלשדויקכןלשדקרכ

פרק 2

יביחכעכיחכעיכעיסבמנבהעמ