TEADMUSLOOME

Mis see on?

Teadmus vs knowledge

Teadmuse mõiste kasutamine eesti keeles on tingitud tõsiasjast, et ingliskeelne knowledge on oma tähendusväljalt avaram kui eestikeelne teadmine. Teadmuse all mõistetaksegi nii akadeemilist, abstraktset kui ka praktilist, oskustega seotud teadmist.


Mart Laanpere teadmusloomest

Mart Laanpere - 21.sajandi kool: personaalne õpikeskkond, e-õpik ja teadmusloome

Teadmusloome vs õppimine

Teadmusloome (knowledge building) mõiste pärineb Bereterilt ja Scardamalialt (1993), kes eristavad omavahel õppimist ja teadmusloomet. Õppimine on seesmine protsess, mida on peaaegu võimatu jälgida ning mille tulemusel muutuvad õppija uskumused, hoiakud või oskused. Seevastu teadmusloome on uute teadmiste loomise protsess nii üksi kui ka koos kaaslastega ning selle tulemusi jagatakse teistega ja saadakse tagasisidet.


Õppimise ja teadmusloome mudeli rakendamine õpetajakoolituses on protsess, mida ei mõjuta vaid õpetaja valmisolek kogukonnas e-portfoolioga oma arengut jälgida ja jagada, vaid eelduseks on koostöö koolide, ülikoolide ja teiste organisatsioonidega, kes õpetaja professionaalse arenguga kokku puutuvad. Samas on õpetajate valmisolek olemas ning järgmiseks peaks keskenduma organisatsioonidele, et nad toetaks õpetajaid mudeli rakendamisel.

(Tammets,K.2012 Õppimise ja teadmusloome mudel õpetaja professionaalses arengus. http://uudiskiri.e-ope.ee/?p=3122)