De kracht van het leren

Op het juiste spoor

Veiligheid staat voorop

Je leert kinderen:
- dat elk kind anders is, maar daardoor ook bijzonder.
- dat alle kindern zichzelf moeten kunnn zijn en elkaar moeten respecteren.


Wat doe jij als leerkracht:
- je houdt ook rekening met de verschillen tussen kinderen.
- je spreekt kinderen op eigen niveau aan.

- je laat kinderen merken wat ze van jou kunnen verwachten.
- je spreekt je eigen verwachtingen van de kinderen uit naar de kinderen.

Opvoeden volgens Langeveld

Om het kind en de opvoeding van het kind te begrijpen, moeten we het in de concrete leefsituatie ontmoeten. Doormiddel van intuïtie en onbevooroordeelde inleving moet de pedagoog binnenringen in de ware aard van het opvoedingsverschijnsel.

Het kind een beeld aanreiken van volwassenheid of helpen daarin de weg te vinden. Het gaat om het in beschikbaar stellen van beelden.

De omgang tussen volwassene en kinderen waarbij de volwassene invloed uitoefent op het kind tenminste als dit alles gedragen wordt door wederzijds vertrouwen en liefde.

Wat zien wij?

Ouders hebben vaak té weinig tijd voor kinderen. Daardoor komt de opvoedingstaak vaak te liggen bij leerkrachten. Uit schuldgevoel van de ouders verwennen zij hun kinderen vaak waardoor ze op school moeilijker te corrigeren zijn.

Wat vinden wij?

Het is de opvoeder die opvoedt, want hij heeft kijk op de menselijk bestemming van zijn kind. De mens kan zelf niet bepalen hoe hij wil leven. De mens kan wel doorheen de opvoeding bepalen vanuit welke waar hij zijn leven richting geeft.

De volwassene moet het op te voeden kind helpen om zijn bestemming te vinden: da kan er maar één zijn: persoon-zijn, mens worden.

Ingrijpen of niet?

Geen actieve houding van de leerling

Vanuit gaande dat de situatie als volgt is: de leerlingen werken structureel niet of doen structureel niet actief mee, aan alle lessen die gegeven worden.


Wanneer we dit gedrag meerdere malen voor zien komen bij het kind, vinden wij het belangrijk dit bespreekbaar te maken. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om de kinderen te vragen waar dit gedag vandaan komt en hier dan eventueel samen een oplossing voor zoeken. De begeleiding hierbij is essentieel, wanneer nodig de ouders op de hoogte brengen. Dit probleem ook aankaarten bij de IB’er om samen te kijken wat we voor het kind kunnen betekenen.Natuurlijk is het het belangrijkste om per kind en situatie te bekijken of je ingrijpt en op welke manier of niet..

Omgang tussen leerlingen

Er is sprake van normoverschrijdend gedrag, wanneer de kinderen geen respect naar elkaar toe hebben. Zowel verbaal als non-verbaal. Wanneer we dit gedrag constateren, proberen we allereerst de kinderen uit de situatie te halen, ook dit bekijken weer per kind. Daarna is het belangrijk een luisterend oor te bieden voor beide personen, en hun verhalen serieus te nemen. Wanneer je deze twee kanten van het verhaal gehoord hebt, pak je de kinderen samen om jouw bevindingen te delen met de kinderen(hierbij ben je alleen aan het woord, de kinderen luisteren). Samen kom je tot een oplossing/ conclusie. Soms kan het belangrijk zijn dat de kinderen een werkpunt meekrijgen voor de volgende situatie. Hierbij is het belangrijk om als leerkracht het werkpunt aan het begin van de dag met het kind/de kinderen te bespreken.

Omgang tussen leerkracht en leerling

Als leerkracht ben je een rolmodel voor de kinderen, je gedraagt jezelf zoals je wil dat de kinderen zich gedragen. Het is belangrijk een goede band te hebben met de kinderen, maar ook deze band kent grenzen. Wij vinden het bijvoorbeeld niet gepast dat je als leerkracht ‘vrienden’ wordt op facebook met kinderen van je school. Het is niet gepast om jouw eigen gevoel/mening over je collega’s te delen met collega’s, het is belangrijk hier in een professionele houding te nemen.

Mening ja of nee?

In principe worden alle meningen geaccepteerd, wanneer deze met respect geformuleerd en met respect gebracht zijn. Kinderen moeten leren dat het geven van hun eigen mening niet altijd in elke situatie gepast of wenst is.

V3A