Refleksioon

Liivia Valk

Mis on refleksioon?

  • Mõiste refleksioon tuleneb ladina keelest, kus sõna reflectere tähendab akent, tagasipööramist, tagasipeegeldamist.

  • Refleksiooni kui õppimise protsess, mille käigus analüüsitakse ja mõtestatakse tegevust ning tehakse sellest järeldused ning kaasneb muutumisvajaduse teadvustamine.

  • Reflektsioon on kogemusõpe, kus oma kogemuse mõtestamise kaudu jõutakse uute teadmisteni (Johns 1995)
  • Eneserefleksioon on psüühiline seisund, kus inimene võtab mingi osa endast vaatluse alla (Leiman 1989)
  • Refleksioon on dialoog iseendaga

Kuidas refleksiooni ellu viia?

Refleksiooni ring (Brookfield 1995)

Planeerimisele järgneb tegevus, tegevusele analüüs ja mõtestamine, uue tegevuse kavandamine.


Gibbs`i refleksioonimudel

Refleksioonimudel on jaotatud refleksiooni struktureerivate küsimuste alusel kuueks erinevaks etapiks.
1. Kirjeldus (Description) – Situatsiooni võimalikult põhjalik ja objektiivne kirjeldus.
2. Tunded (Feelings) – Kirjeldatakse võimalikult põhjalikult oma tundeid ja reageeringut situatsiooni aset leidmisel ja sellele järgnevalt, kuid tunnete analüüsi ei toimu.
3. Hindamine (Evaluation) – Antakse hinnang kogetule, arutledes võrdselt olukorra positiivsete ja negatiivsete aspektide üle ning küsitakse enda vaatenurgast lähtudes, kui rahul ollakse saadud tulemustega.
4. Analüüs (Analysis) – Sõnastatakse situatsiooni mõjutanud faktorid, küsitakse ja analüüsitakse juhtunu põhjuseid, eesmärgi saavutamist takistanud ning soodustanud asjaolusid.
5. Järeldus (Conclusion) – Lähtutakse eelnevatest etappidest, arutledes alternatiivsete lahendusviiside üle ehk mida oleks analüüsitavas situatsioonis veel teha saanud ja millised tegevused oleksid toetanud soovitud eesmärgi saavutamist.
6. Tegevusplaan (Action plan) – Eelnevatele etappidele toetudes otsuste tegemine, mis on ühtlasi kogemustest õppimise väljundiks. Otsustatakse, millised on soovitud eesmärgini jõudmiseks vajaminevad tegevus- ja käitumisviisid, mida rakendatakse sarnasesse situatsiooni sattumisel.

Kellele refleksiooni on vaja?

  • Kõigile, kas tahavad õppida ja areneda.
  • Õpetajad
  • Õpilased
  • Lapsevanemad
  • Ühiskond (ülikoolid)

Kasuatatud allikad

Eisenschmidt, E., Kasesalu, A., Tereping, M. 2009.

Õpetajakoolituse üliõpilaste refleksioonioskuse arendamine ja toetamine.

http://www.tlu.ee/UserFiles/Haapsalu%20Kolled%C5%BE/Pedagoogiline%20praktika/%C3%95petajakoolituse-%C3%BCli%C3%B5pilaste-refleksioonioskuse-arendamine-ja-toetamine.pdf

Kriisa, P. 2013. Kirjalik refleksioon.

http://reflektsioon.weebly.com/

Foto jänesest: http://pitsjasats.ee/lastemaa/tegevusi-lastele-varjuteater/

Foto ühiskonnast:http://www.decivitate.ee/?news_id=162