Please join us!

Unit 2 Sessions start next week!

Big picture

YOU ARE INVITED!

AKS at Home is a Gwinnett County Public Schools’ family engagement initiative that empowers parents with tools to support the learning of their children at home. This initiative highlights foundational skills and activities taught in the areas of Math and Language Arts for grades K-5.


We invite all our families of students in K-5 grades to sign up for our AKS at Home virtual sessions.


*Language Interpretation services will be provided in Spanish, Korean, and Vietnamese.

Big picture
Zoom Link

Where: Virtual meeting via Zoom, please visit the website provided to access the zoom link:

Link to Recorded Sessions after the event

If you are unable to attend the meeting, a parent tip sheet and a recording of the meeting will be available on the county website following the completion of each Unit:

USTED ESTÁ INVITADO

AKS@Home es una iniciativa de participación familiar de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett en la que empoderamos a las familias con recursos de apoyo para el aprendizaje de sus niños en casa. Esta iniciativa resalta habilidades y actividades que se enseñan de Kínder a 5° grado en las clases de matemáticas e inglés y lenguaje.Invitamos a todas las familias con estudiantes de Kínder a 5° grado para que nos acompañen en las sesiones virtuales de AKS at Home.


*Habrá interpretación disponible en español, coreano y vietnamita.

Big picture
Zoom link

Dónde: Use el enlace que se encuentra a continuación para tener acceso a la reunión virtual por Zoom:

Link to Recorded Sessions after the Event

Si no le es posible asistir a la reunión, puede encontrar una grabación de ésta, así como también de la página de consejos para padres en el siguiente sitio web del condado a la conclusión de cada unidad:

XIN KÍNH MỜI BẠN!

AKS at Home là một sáng kiến tham gia vào gia đình của Trường Công Lập Quận Gwinnett nhằm trao quyền cho phụ huynh các công cụ để hỗ trợ việc học tập của con em họ tại nhà. Sáng kiến này nêu bật các kỹ năng và hoạt động cơ bản được giảng dạy trong các lĩnh vực Toán và Ngữ Văn cho các lớp K-5.


Chúng tôi mời tất cả gia đình học sinh từ lớp K-5 đăng ký tham gia các buổi học ảo AKS at Home của chúng tôi.


* Dịch vụ thông dịch ngôn ngữ sẽ được cung cấp bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn và tiếng Việt.

Big picture
Zoom Link-

Ở đâu: Cuộc họp ảo qua Zoom, vui lòng truy cập trang web bên dưới để truy cập liên kết thu phóng:

Link to Recorded Sessions after the event

Nếu bạn không thể tham dự cuộc họp, một bảng thông tin dành cho phụ huynh và bản ghi lại cuộc họp sẽ có sẵn trên trang web của quận sau khi hoàn thành mỗi Đơn vị:

초청합니다!

AKS at Home은 부모님께서 가정에서 자녀의 학습을 도우실 수 있는 수단을 제공하여 부모님께 힘을 실어드리는 귀넷 카운티 공립학교의 가족 참여 이니셔티브입니다. 이 기획에서는 킨더가든-5학년 학생들에게 수학과 영어 영역에서 가르치는 학습의 기초가 되는 내용과 교육 활동들을 요약해드립니다.AKS at Home 온라인 수업에 등록하시도록 킨더가든-5학년 학생들의 가족을 초대합니다.


*스페인어, 한국어, 베트남어 통역이 제공됩니다.

날짜/시간:

Big picture
Zoom link

장소: Zoom을 통한 온라인 수업. 줌 링크 이용을 위해 아래 제공된 웹사이트를 방문하십시오:

Link to Recorded Sessions after the event

미팅 참석이 어려우시면 각 단원의 온라인 수업을 마친 후 아래 교육구 웹사이트에서 학부모 팁에 관한 유인물과 녹음된 수업 내용을 이용하실 수 있습니다