Warunki udziału w konkursie.

Dotyczy konkursu "Poznańskie Innowacje 2.0"

Regulamin KonkursuREGULAMIN KONKURSU „Poznańskie Innowacje”


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Poznańskie Innowacje” i jest zwany dalej: "Konkursem".


2. Organizatorem Konkursu jest AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zwany dalej „Organizatorem”.


3. Konkurs będzie przeprowadzony w terminie od 04 maja 2015 do 01 czerwca 2015. (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu prowadzenia konkursu bez podania powodu).


4. Zgłoszenia pomysłów na innowację należy dokonywać przez stronę https://www.smore.com/yxz1b.


§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która zgłosi swój pomysł za pośrednictwem strony wymienionej w § 1 p. 4.


2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://www.smore.com/mba2e.

b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.


§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Nagrody będą przyznawane osobom, których pomysł zostanie oceniony najwyżej spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi.

2. Zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy w terminie do 01 czerwca zgłoszą i opiszą swój pomysł na innowację, który w ocenie kapituły konkursu będzie najbardziej spełniał warunki innowacyjności i użyteczności.

3. Konkurs wyłoni 3 laureatów konkursu.

4. Nagrodami w Konkursie są:
Miejsce 1 - Samsung Galaxy Tab 4 10.4.
Miejsce 2 - Bezprzewodowy głośnik JBL Soundfly
Miejsce 3 - Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth Creative Jam

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian nagród na rówowartościowy przedmiot,

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

7. Zdobywcy nagród zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

9. Za przekazanie nagród zwycięzców odpowiedzialna będzie osoba pełniąca funkcję koordynatora konkursu.§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).


2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://www.smore.com/mba2e.