การรับนักเรียน MEP ปีการศึกษา 2556

Sainampeung Mini English Program

กำหนดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMSIP)

แจ้งความจำนง กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 4 - 18 กุมภาพันธ์ 2556

ผ่านเว็บไซต์ bangkok2 http: // www.bangkok2.org


รับสมัคร วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30 - 16.30 น.


สอบคัดเลือก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

1. MEP - Mini English Program

- เวลา 8.30 - 10.30 น. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์
- เวลา 10.30 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์กับครูชาวต่างประเทศ

2. ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

- เวลา 8.30 - 16.00 สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ


ประกาศผลสอบ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556


รายงานตัว ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2556


มอบตัว วันที่ 9 มีนาคม 2556


จำนวนที่รับ


1. Mini English Program
รับจำนวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 30 คน รวม 60 คน2. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร์ รับจำนวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 36 คน รวม 72 คน

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

กิจกรรมพัฒนานักเรียน

กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษในประเทศ และศึกษาดูงานต่างประเทศ

โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรม

1) ค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2) การศึกษาดูงานต่างประเทศ ปีละ 1 ครั้ง

3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หลังการสอบปลายภาค ทุกภาคเรียน ดำเนินกิจกรรมโดยครูชาวต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศ

4) การทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5) กิจกรรมความร่วมมือกับโรงเรียนต่าง ๆ ในต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ Edmodo , Wiki - The Global Classroom Project แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ที่จะพัฒนานักเรียนทั้งด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

6) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนอื่น ๆ ตามวาระพิเศษต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามหมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ด้านล่าง