Kev Tshaj Tawm


Nyob Zoo Tsev Kawm Ntawv Northview cov tsev neeg,


Kuv xav pib ua koj tsaug uas koj tau pub peb txhawb nqa koj tus tub tus ntxhais kawm ntawv. Peb ua koj tsaug tsis txawj tag rau koj txoj kev txhawb peb thiab rau lawv tej lub sijhawm sim siab zoo li no. Peb paub hais tias txawm peb ntshib tej yam teeb meem zoo li no thiab yuav tsis tso peb tseg yav tom ntej los, thov kom nej paub hais tias peb yuav ua li peb ua tau los txhawb rau nej thiab cov tub ntxhais kawm ntawv pej xeem. Thaum peb xyaus kev kawm rau xyoo 2019-2020, peb kawm tau ntau yam los txhawb rau cov tub ntxhais kev kawm nyob rau tom vaj tom tsev (distance learning environment).


Peb ntseeg tau hais tias thaum peb rov tuaj pib rau lub xyoo tshiab caij nplooj hlav (fall), peb yeej yuav npaj tau muaj kev vam meej thiab kev txhawb nqa rau cov tub ntxhais kawm ntawv. Txawm peb yuav rov tuaj rau ib qhov chaw kawm li qub, lossis rau ib qhov chaw kawm nyob rau tom vaj tom tsev thiab xibfwb tuaj qhia ntawv hauv tsev kawm ntawv, peb yuav npaj kom tau qhia ntawv rau nej cov tub ntxhais kawm ntawv. Tam li peb yog cov pab thawj coj saib xyuas, peb twb yeej tau pib los npaj hais tias lub xyoo tshiab caij nplooj hlav no yuav zoo licas rau txoj kev kawm hauv peb lub zej zog lawm. Peb yeej tseem kawm los ntawm lwm cov pej xeem zej zog thoob xeev Minnesota, thoob tebchaws, thiab los ntawm peb cov tub ntxhais kawm ntawv txog txoj kev sib txuas, kev qhia ntawv, kev kawm, thiab kev coj qhuab qhia kom muaj nuj nqis.


Los ntawm txoj kev npaj rau cov tub ntxhais, cov qhia ntawv, thiab cov niam txiv tau muab kev pom zoo thiab txwjxeeb kev qhia ntawv kom muaj kev vam meej rau txoj kev kawm nyob rau hauv peb lub zej zog lub caij nplooj hlav no. Kuv zoo siab heev rau nej tej kev xav thiab kev pom zoo. Yog koj muaj tswv qhia peb kom pab txhawb tau rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv rau lub xyoo tshiab tuaj no, thov mus nias rau kab hauv qab no qhia rau peb. Cov tswv yim koj xa tuaj, peb yuav muab tham nrog cov xibfwb thawj coj, cov thawj coj, cov counselor, thiab cov tub ntxhais kawm ntawv thawj coj raw li peb npaj rau kev tshav ntuj thiab yam tsis ntshai hlo li rau tom ntej. Ua tsaug rau koj txoj kev txhawb nqa rau tsev kawm ntawv North View Middle School lub zej zog.


Cov xov tshiab tawm nyob rau ntawm peb daim ntawv homphiaj muaj kev kawm cob qhia thiab kev kawm vam meej, tej kev kawm txuj ci uas twb tau siv los mus ncav cuag cov homphiaj ntawd, thiab tej kev kawm txheej txheem tabtom npaj los kom ncav cuag cov homphiaj no. Cov xov nyob rau lub hlis no peb yuav muaj kev txhawb rau:


 • Xov txog lub koobtsheej rau kev kawm ntawv xyaus rau xyoo no
 • Xov txog cov tub ntxhais kawm qib 6 tabtom yuav los rau hauv North View Tsev Kawm Ntawv
 • Xov tshaj tshiab txog cov phau ntawv duab


Xov xwm pab txhawb rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab koj tsev neeg. (Resources)


Yog koj muaj lus nug txog ib yam dabtsi nyob rau hauv lub Tsev Kawm Ntawv North View Middle School, thov txuas tau nrog kuv ntawm no here. Koj tos raw kuv qab tau rau cov xov tshiab rau ntawm no tibyam @NVMSPrincipal lossis nias peb qhov Facebook page rau ntawm no.

Nyob Zoo Cov Tsev Neeg!

Lub ntsiab lus ntawm tsab ntawv no yog sau tuaj qhia rau nej txog ib lub sijhawm zoo rau nej qhia txog nej tej tswvyim zoo txhawb rau hauv North View Tsev Kawm Ntawv thiab kom pab tau peb cob qhia ntawv tau zoo kawg li peb qhia tau. Title I yog ib qhov kev pab cuam uas yog tsoom fwv muab nyiaj los pab rau cov tsev kawm ntawv tsim tej kev kawm cob kev qhuab qhia zoo rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg sawv daws. North View tsev kawm ntawv yog is lub tsev kawm ntawv koom rau qhov kev pab cuam (Schoolwide program), txhais tau hais tias tag nrog cov tub ntxhais kawm ntawv tau txais cov kev txiaj ntsig los ntawm lub Title I program los pab rau txhua hnub rau txhua yam kev kawm nyob rau hauv tsev kawm ntawv. Ib cov kev pab nyob rau tom North View Tsev Kawm Ntawv uas koj cov menyuam yuav tau txais yog, tabsis tsis tag li ntawd xwb, kev txhawb rau Lej (Math Lab), kev txhawb rau kev nyeem ntawv (Reading Lab), kev pab rau sab kev noj qab haus huv (Restorative practices), txhawb rau kev kawm ntawv/teebmeem (counseling), thiab cov tsev neeg roojtsoos. Yuav kom pab txhawb tau rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg, peb xav tau nej cov kev pom zoo. Yog hais tias koj xav qhia koj cov tswvyim/kev pom zoo thiab txhawb rau cov kev pab nyob rau hauv North View Tsev Kawm Ntawv kom yeej meem txhawb cov tub ntxhais kawm ntawv ntxiv, thov tiv toj mus rau Allison Stapley, tus Title I Lead Teacher, rau ntawm nws tus email: stapleya@district279.org

North View Thov Qhuas Txog

Peb yuav ua tsis tau ib lub koobtsheej ua zoo siab qhuas lawv tim ntsej tim muaj rau lub xyoo xaus no, tiamsis peb nrhiav tau ib qhov kev los qhia txog lawv tej kev kub siab rau lawv txoj kev kawm. Mus nias saib tau rau hauv cov kab links hauv qab no raw li lawv qib kawm 6th, 7th, and 8th qhia txog lawv tej kev kub siab haujlwm rau kev kawm nyob rau hauv tsev kawm ntawv North View Middle School’s One World Many Stories lub roojtxoos online (virtual event). Ua tsaug rau koj ua ntej uas koj tau los saib tej duab yees (videos) thiab pab txhawb peb hwm txog North View cov tub ntxhais muaj kev txawj ntse thiab zoo ci ntsa iab. Cov tub ntxhais kawm ntawv no qhia txog lawv tus kheej zoo kawg nkaus rau ntawm lawv tej kev kub siab lug rau kev kawm rau lub xyoo no, thiab tej kev kub siab kawm ntawd tsim nyog tau lees paub thiab ua koobtsheej rau lawv. Cov tub ntxhais no tau kawm zoo tshaj qhov kev kawm, tau khawm ruaj txoj kev sawv cev ntawm Knight Pride thiab North View qhuas lawv tshaj plaws li!

Ua Kev Zoo Siab rau cov kawm qib 8

Nias rau ntawm no h ere kom coj koj mus rau tshooj online uas qhia txog cov ntawv txhawb zog ua kev zoo siab rau peb cov tub ntxhais nyob rau qib 8 los ntawm cov neeg ua haujlwm thiab cov tub ntxhais kawm ntawv. Peb yuav ntsib tsis tau lawv tim ntsej tim muag, tabsis peb xav kom lawv paub hais tias lawv tseemceeb npaum licas, peb tshua lawv npaum licas rau peb. Peb ua lawv tsaug rau txhua yam uas peb tau ua uake. Peb yuav nco lawv kawg

Zoo siab tos txais peb cov tub ntxhais kawm qib 6 rau yav tom ntej no!

Peb xav txais tos peb cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau qib tuaj rau hauv North View Tsev Kawm Ntawv! Txawm hais tias peb qhib tsis tau tsev li txhua zaus tos txais koj tus tub ntxhais kawm ntawv thiab koj tsev neeg xyoo no, peb cov neeg ua haujlwm yeej kub siab yuav qhia txog koj tus tub ntxhais rau hauv tsev kawm ntawv (middle school). Yog vim li no peb thiaj li tsim tau qhov ncig xyuas hauv tshooj website virtual tour” .


Peb tus Thajkhu, cov xib fwb, thiab cov neeg ua haujlwm pab txhawb tsim ib qho duab yees (short videos) los qhia txog lawv tus kheej rau koj, qhia rau koj paub hais tias koj yuav tau ua licas nyob rau tom Tsev Kawm Ntawv North View Middle School, thiab qhia rau koj txog ib cov ntaub ntawv koj yuav tsum tau sau kom tiav. Thiab tsis tas li ntawd, peb ib cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau qib 7 (WEB ambassadors) yees tau ib cov duab (videos) los muab lawv cov tswvyim pab txhawb rau nej cov tub ntxhais uas tabtom yuav los rau hauv North View. Peb vam hais tias koj yuav txaus siab qhov duab yees no virtual tour” thiab peb tos tsis taus yuav pom nej sawv daws rau lub xyoo tshiab caij pib kawm ntawv rau thaum caij nplooj ntoo zeeg.

Phau ntawv duab yees rau txhua xyoo (yearbook)

Lus tshaj tawm txog ntawm phau ntawv duab yees ntawm txua xyoo:


 1. Yog vim tus kabmob COVID-19, cov ntawv luam phau ntawv duab no thiab xa tawm los ntawm TreeRing yuav tuaj lig zog.
 2. Cov tau yuav phau ntawv duab no thiab them nyiaj tag lawm, yuav xa tuaj ntxov kawg yog lub 6 hli tim 16 tuaj no.
 3. Lawv yuav luam kom tiav tag nrog rau cov tau them nyiaj tag lawm thiab yog peb tau txais xov txog lawv kev luam ntawv thiab xa tawm, peb tus neeg saib xyuas mam li tshaj tawm ntxiv rau peb cov tsev neeg uas twb muaj npe yuav lawm.
 4. Koj tseem yuav tau phau ntaw duab no, tabsis kom koj paub hais tias nws yuav tuaj lig zog.

KEV TXHAWB RAU CAIJ NTUJ SO

Nias rau ntawm no h ere rau txhua yam xovxwm uas muaj thiab kev txhawb nqa uas yuav muaj rau lub caij ntuj so no. Nyob rau ntawm tshooj website no thiab cheebtsam tsev kawm ntawv 279 tshooj website(district 279) yuav muaj ntawv xov xwm tshiab tshaj tawm thiab kev txhawb nqa kev pab rau lub caij ntuj so no. Yog koj muaj lwm yam tswv yim txhawb rau cov xov xwm kev pab uas koj xav kom peb muab tso rau hauv North View Newsletter, thov xa ib tsab email tuaj rau Thaj Khu Bledsoe (Principal) tus email: bledsoed@district279.org es peb mam li ua li peb ua tau raw li koj cov lus thov.

Get Your NVMS Gear

Peb Kev Cog tseg:

 • Peb, uas yog cov tub txib ua hauj lwm nyob rau hauv North View tsev kawm ntawv, tau cog tseg ua…

  • Kom muaj kev sib tw ntawm txoj kev kawm kom qhib kev rau tej yam uas nyob rau hauv peb lub neej, kom muaj kev txuas lus, muaj kev sib to taub txog lwm haiv neeg, thiab muaj ceem.
  • Kom muaj nuj nqis, muaj kev txhawb siab, thiab kom muaj kev nyab xeeb rau ntawm thaj tsam txhawb rau tag nrho txhua tub menyuam, thiab tsom rau cov menyuam lub dag zog.
  • Ntxiv rau ntawm tej ntaub ntawv kawm tshawb fawb uas qhia tau zoo thiab kev qhia uas kom kawm tau zoo thiab pab txhawb tau txhua tus menyuam qhov kev xav, txhawb kom cov menyuam kawm kom cuag qhov npaj tseg, thiab pab txhawb cov menyuam lawv qhov kev loj hlob.
  • Koom nrog qhov kev cob qhia rau cov tub txib ua hauj lwm kom lawv paub txog peb cov tub ntxhais kawm ntawv haiv neeg txoj kev xav, tw peb txoj kev xaiv neeg, thiab txog cov kev kawm uas txhawb rau peb cov tub ntxhais kev kawm haiv neeg.
  • Kom muaj kev koom tes txog ntawm kev sib txhawb nrog rau tag nrho koog tsev kawm ntawv pej xeem zej zog kom muaj kev txhawb siab qhib rau txhua yam kev koom tes, kev sib txuas lus, thiab kev siv tau txhua yam.
  • Kom muaj qauv taug thiab siv tau rau txhua hnub nrog ntau txheej txheem kev nyeem ntawv thiab sau ntawv nyob rau hauv cov chav kawm.
  • Txais lub luag hauj lwm rau txhua tus tub ntxhais kev kawm vam meej thiab ua kev zoo siab uas yog vam meej nrog tsev kawm ntawv pej xeem zej zog.

Peb Zees Muag!

Peb npaj tes cog kom cov tub ntxhais txoj kev kawm hauv lawv lub neej kom muaj qhov zoo tshaj rau yav tom ntej.

Txog kuv tus kheej.

Xyoo nov yog xyoo thib rauntawm kuv khiav tes dej num txhawb ua tus thawj xib fwb ntawm North View Middle School. Ua ntej yuav tuaj ua hauj lwm hauv North View tsev kawm ntawv, ib feem loj ntawm kuv lub luag hauj lwm yog nyob nrog Osseo Area cov tsev kawm ntawv, rau xyoo uas yog siv sijhawm ua tus loo ntawm tus thawj xib fwb nyob rau hauv Osseo Senior High tsev kawm ntawv. Ua ntej ntawd, kuv siv sijhawm ua ib tug thawj qhia (Dean of students) txhawb rau cov menyuam kawm ntawv nyob rau tom Richfield tsev kawm ntawv qib siab High School thiab nrog rau cov xib fwb qib nrab Middle School uas qhia kev kawm txawj nce theem nrab (Science), thiab ua ib tug thawj qhia (Dean of students) daws teeb meem nyob rau tom Minneapolis tsev kawm ntawv.


Thaum tseem nyob rau tom Minneapolis tsev kawm ntawv, kuv siv tau li tsib lub xyoo uas zoo kawg nkaus qhia kev txawj ntse theem nrab (Science) nyob tom Lincoln Zej Zog Tsev Kawm Ntawv thiab Anishanabe Academy mus rau qib rau, xya, thiab yim thiab ob xyoo qhia ntawv kawm thiab daws teeb meem raws li tus thawj qhia (Dean). Kuv yav ua hauj lwm dhau los tau puab kuv qhov kev ntseeg thiab kev xav ntawm txoj kev kawm ntawv. Rau kuv, tsev kawm ntawv yuav tsum muaj ib feem rau ntawm lub zej zog lawv txhawb. Thiab lawv yuav tsum ntsia ntsoov qhov kev npaj tsegrau cov menyuam kev kawm, thiab los ntawm kev tsim muaj raw li, thiab kev xyaum qhia tau zoo, muab kev txawj ntse rau cov menyuam, kev kawm txuj ci thiab muaj kev peev xwm ua kom tau zoo dhau li kev npaj tseg.


Yog tias koj xav tau txuas nrog kuv thov nias ntawm no. Kuv xav hnov ​​los ntawm koj!