Moshav Mazor

By Nevo Slapak

In my Moshav you can see

-