Moslims In Dialoog

Voor een islâmitisch bewustzijn!

Als het te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat vaak ook het geval…Bismillâhi Rahmâni Rahîm, Alhamdulillâhi Rabbil 'Âlamîn was-salâtu was-salâmu 'alâ nabiyyinâ Muhammadin wa 'alâ ahlihi wa ashâbihi aj'ma'în amma' ba'd.


In de Naam van Allâh, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

As-salâm 'alaykum warahmatullâhi wa barakâtuh beste broeder of zuster,


De afgelopen tijd zijn er nogal wat broeders & zusters die op een dwingende wijze anderen willen helpen om snel geld te verdienen. Wellicht heb je er al wat van voorbij zien komen via e-mail of via social media. In het verlengde hiervan zien we dat er ook opvallend veel vragen zijn omtrent bedrijven zoals ‘ACN’ en ‘Flexkom’ die actief zijn in Multi Level Marketing (MLM), ook wel bekend als ‘netwerkmarketing’ en ‘piramideverkoop’. Dit soort bedrijven hanteert een methode om zogenaamd snel geld te verdienen, waarbij klanten ertoe aangespoord worden om producten en diensten voor ze te verkopen of nieuwe klanten te ronselen die hetzelfde gaan doen. In de meeste gevallen ligt de nadruk op klanten ronselen om klanten te ronselen om klanten te ronselen, vaak op een geheimzinnige manier waarbij in eerste instantie niet verteld wordt om welk bedrijf het gaat. De producten en diensten worden dan vooral als dekmantel gebruikt om de strafbaarheid ervan te omzeilen en om vertrouwen te wekken bij nieuwe klanten. Als verkoper annex ronselaar “verdien je meer” naarmate het netwerk van verkopers (voornamelijk familieleden, kennissen en vrienden) dat jij genereert groter wordt. Zo belooft het bedrijf oneindige inkomensmogelijkheden. Uiteindelijk gaat 90% van de verdiensten naar het bedrijf zelf.

Het bedrijf zelf ronselt de meeste klanten, voornamelijk jongeren die snel geld willen verdienen, voor het bedrijf en geeft professionele informatiebijeenkomsten. Hierin figureren een aantal acteurs uit de zaal die het woord nemen om alles mooier te doen lijken dan het is (Lees: Brainwash-sessie). Ze wekken de indruk dat het geld voornamelijk binnenkomt via verkoop van producten en diensten, maar in werkelijkheid zijn het alleen de mensen zelf die gemiddeld tussen de 400 – 500 euro per persoon aan geld opleveren. Want als die producten en diensten zoveel geld opleveren voor het bedrijf, waarom wordt er dan zo’n hoge instapinvestering gevraagd om slechts reclame te kunnen maken voor het bedrijf?

Wat zegt de Islam hierover

Volgens de Permanente Commissie van grote geleerden voor Fatâwa (Fatâwa al-Ladjnat ud-Dâ’imah, nr. 22935) zijn dit soort transacties verboden in de Islam. Deze handelswijze is bedoeld om provisie te verkrijgen en niet om het product te verkopen. Deze provisies kunnen fors stijgen, terwijl dit product waarschijnlijk niet zoveel oplevert. Elk weldenkend mens zal voor de provisie kiezen als hij de keuze kreeg om uit deze twee zaken te kiezen. Deze bedrijven vertrouwen door middel van marketing op een hoge provisie die de deelnemer kan krijgen. Zij lokken de deelnemer met een onredelijke winst voor een klein bedrag wat het product waard is. Het product dat deze bedrijven verkopen, is slechts een dekmantel en een excuus om provisies en winsten binnen te halen. Aangezien dit de aard is van deze handel, is het ten strengste verboden. En wel om de volgende zaken:

Rente

Deze handelswijze omvat beide soorten rente. Ribâ al-Fadl en Ribâ an-Nasî’ah. De deelnemer betaalt een kleine hoeveelheid aan geld om daar een grotere hoeveelheid geld voor terug te krijgen. Dit is geld met geld verdienen met differentie en vertraging. En dit is de verboden rente volgens de Qur’ân, de Sunnah en de consensus van de geleerden. Het product dat het bedrijf zogenaamd verkoopt is dus slechts een dekmantel voor de ruil. Deze is niet bedoeld voor de deelnemer. En daarom beïnvloedt het de regelgeving hieromtrent niet. Zo zegt Allâh de Verhevene in de Edele Qur’ân (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, vreest Allâh en geeft op wat er van rente overblijft, als jullie gelovigen zijn. En wanneer jullie (dit) niet doen; wees op de hoogte van de Oorlog van Allâh en Zijn Boodschapper. Maar als jullie berouwvol zijn: dan blijft jullie oorspronkelijk bezit voor jullie. Jullie plegen (dan) geen onrechtvaardigheid en jullie worden niet onrechtvaardig behandeld.” {Qs 02:278-279}

Gokken

Deze handelswijze behoort ook tot de kansspelen en dat is religieus gezien ten strengste verboden. De deelnemer weet niet of hij zal slagen bij het behalen van het aantal vereiste deelnemers of niet. De piramideverkoop kent altijd een einde. De deelnemer weet dus niet wanneer hij zich aansluit bij deze piramide, of hij tot de hoogste (winnende) of de laagste (verliezende) rangen behoort. De werkelijkheid geeft aan dat de meeste van deze piramide-leden verliezers zijn. Slechts een klein aantal dat zich in de hoogste rangen bevindt, wint. De meeste zijn dus verliezers. (De statistieken in de onderstaande link laten zien dat meer dan 95% geen geld ermee verdient, maar juist verliest)

Dit is de werkelijkheid van gokken. Het met kansen spelen brengt twijfelachtige zaken met zich mee en er is sprake van angst (zal ik winnen of zal ik verliezen?). Zo zegt Allâh de Verhevene in de Edele Qur’ân (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, waarlijk, wijn, gokken, afgodsbeelden en pijlen om te verloten zijn slechts onreinheden die tot het werk van shaytân behoren, vermijdt deze dus. Opdat jullie zullen welslagen. Waarlijk, shaytân wil alleen maar vijandschap en haat onder jullie veroorzaken met behulp van wijn en gokken en door jullie af te houden van het gedenken van Allâh en het gebed. Houdt er dan ook mee op!” {Qs 05:90-91}

Bedrog

Deze handelswijze behoort ook tot het bespelen, bedriegen en oplichten van mensen door ze te lokken met provisies die bijna nooit verwezenlijkt worden. Er is overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Wie ons bedriegt, behoort niet tot ons.” (Muslim)


Het duidt er dus ook op dat deze bedrijven het geld van de mensen onrechtmatig nuttigen. De enige die hierbij baat heeft, is het bedrijf en de deelnemers in de beginstadium die als doel hadden om mensen te bedriegen. Zo zegt Allâh de Verhevene in de Edele Qur’ân (interpretatie van de betekenis):


“O jullie die geloven, eet niet van elkaars eigendommen op valse wijze.” {Qs 04:29}


Nu zul je wellicht denken: "Dit kan mij niet overkomen." Maar vergis je niet, dergelijke bedrijven zijn zeer bekwaam in het misleiden van mensen. We zijn zelfs een prominent lid van de moslimgemeenschap (Arnoud van Doorn) tegengekomen die zich hiermee bezig houdt en recent nog heeft geprobeerd openlijk via sociale media nieuwe mensen hiervoor te ronselen. Ook nadat we het bovenstaande aan hem hebben verduidelijkt wilde hij hier geen afstand van nemen. Wees dus op je hoede en trap niet zomaar overal in. Moge Allâh de moslims beschermen en ons ver weg houden van dergelijke malafide praktijken, Allâhumma âmîn.


Tot slot willen we tegen iedereen zeggen die reeds in de val zijn getrapt en het bovenstaande onder ogen hebben gekregen. Stop hier per direct mee, ook al heeft men er veel geld voor betaald. Vervolgens dient men zo snel mogelijk oprecht berouw te tonen aan Allâh de Berouwaanvarende voor deze grote zonden. Want als men hiermee doorgaat, dan zal hij of zij niet slechts voor zichzelf schade veroorzaken in het wereldse en voor het Hiernamaals, maar ook familieleden, vrienden, kennis en andere mensen die men in zijn leefomgeving hiervoor overactief heeft geronseld zullen hiermee grote schade ondervinden.

Uiteindelijk dient iedereen bewust te zijn dat elk persoon verantwoordelijk voor zichzelf is en persoonlijk ondervraagd zal worden, zoals Allâh de Verhevene in de Luisterrijke Qur’ân heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“En er is niemand in de hemelen of (op) de aarde of hij zal als een dienaar naar de Barmhartige komen. Voorzeker, Hij heeft hun aantal het beste berekend en Hij heeft hun aantal nauwkeurig vastgesteld. Ieder van hen zal op de Dag der Opstanding alleen tot Hem komen.” {Qs 19:93-95}

Subhânaka Allâhumma wa bihamdik, ash-hadu allâ illâha illâ anta, astaghfiruka wa atûbu ilayk.


Wa 'alaykum as-salâm warahmatullâh,