Најголем Глобален Час

Глобална цел: Чиста вода за сите

Дејствувајте во насока на глобалните цели

“Загадувањето на водата ја намалува достапноста на вода за пиење и загрозува голем број на водни живи суштества. Потребно е да се преземат строги мерки за да се обезбеди подобра одржливост на живиот свет во водите и екосистемот во целина”

Очекуван резултат

 Дефинираат загадување на водата

 Знаат некои од причините за загадување на водата

 Ја опишат нееднаквата достапност на чиста вода

Учебна активност

Голем број луѓе во светот немаат пристап до чиста вода. За тоа има повеќе причини, загадувањето на водата е само една од тие причини.

 Каде е нивната земја? Каде се наоѓа на картата за чиста вода?

 Каде се наоѓаат земји има добар пристап до чиста вода?

 Колку е еднаква пристапноста на чиста вода во светот? Дали е иста за сите?