Virksomhedens aktivitetsstyring

Kapitel 12

Økonomiske beslutninger

Der skal træffes økonomiske beslutninger for at sikre, at de økonomiske mål nås. Der skal træffes beslutninger inden for det strategiske, det taktiske og det operative niveau, ligesom der skal træffes beslutninger inden for styringsområderne: aktivitetsstyring, kapacitetsstyring samt finansiel styring.


Ved en beslutning vælges der mellem alternativer, der gensidigt udelukker hinanden.


Inden der skal træffes en beslutning, laves der en række beregninger, der viser de økonomiske konsekvenser af de forskellige handlingsalternativer. Herefter vælges ofte det alternativ, der sikrer det størst mulige økonomiske resultat.


For at opnå det bedst mulige økonomiske resultat skal virksomhedens indtægter være så høje som muligt, samtidig med at virksomhedens omkostninger skal være så lave som muligt.

Omkostninger

Omkostninger er det i penge vurderede forbrug af de produktionsfaktorer, der indsættes for at opnå periodens indtægter. Omkostningerne inddeles i 2 hovedgrupper nemlig:

  • Kapacitetsomkostninger (KO)
  • Variable omkostninger (VO)


Kapacitetsomkostninger (KO) er de omkostninge, der ikke er styret af virksomhedens aktivitet (afsætning eller produktion), og de variable omkostninger (VO) er de omkostninger, der er styret af virksomhedens aktivitet.

KO opdeles i kontante kapacitetsomkostninger (KKO) og beregnede kapacitetsomkostninger (afskrivninger). Hvis kapacitetsomkostningerne stiger, når virksomheden overskrider en kapacitetsgrænse, kaldes dette for springvist varierende omkostninger.

KO kan have forskellige grader af reversibilitet.

Reversibel og irreversibel omkostning

Ved en reversibel omkostning forstås en omkostning, som virksomheden kan slippe af med igen, hvis aktiviteten falder under en vis grænse

Ved en irreversibel omkostning forstås en omkostning, som virksomheden ikke kan slippe af med igen på kort sigt, hvis aktiviteten falder under en vis grænse.

Afskrivninger

Afskrivninger (anlægsaktivernes værditab i en regnskabsperiode) kan beregnes efter 2 metoder, den lineære metode og saldometoden.

Afskrivninger efter den lineære metode betyder, at afskrivningerne er konstante i brugstiden for det enkelte anlægsaktiv, mens afskrivninger efter saldometoden gør, at afskrivningerne for det enkelte aktiv bliver mindre og mindre gennem brugstiden.

Kalkulation

En kalkulation er en beregning af de samlede omkostninger, der er ved at indkøbe eller fremstille og sælge et produkt eller en serviceydelse. En forkalkulation udarbejdes inden indkøbet eller produktionen igangsættes, og en efterkalkulation udarbejdes efter indkøbet eller produktionen er gennemført.

Konkurrenceforhold

Hvilke konkurrenceforhold den enkelte virksomhed er underlagt, afhænger af antallet af udbydere på markedet og om kunderne har præference for et produkt eller en udbyder.


Monopolistisk konkurrence er en markedsform med mange udbydere, hvor kunderne har præference for det enkelte produkt eller den enkelte udbyder.

Den optimale salgspris kan bl.a. bestemmes ved totalmetoden. Ved totalmetoden maksimeres dækningsbidraget.

Når produktet anvendes som handlingsparameter, ændres de variable enhedsomkostninger. Ved ændring i reklameindsatsen skal markedsføringsbidraget maksimeres. Det er muligt at kombinere handlingsparametrene.

Nulpunktsafsætningen for ændringer i parameterindsatsen er den afsætning, der mindst skal til, for at en given parameterændring er lønsom.
Nulpunktsomsætningen er den omsætning, der skal til, for at en parameterændring er lønsom.