Ankara Kalkınma Ajansı -TR51/15/SOS

SOSYAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ YÖNTEMLER Mali Desteği

Big image
Big image

Happy Kids proje danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz...

SOSYAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ YÖNTEMLER MALİ DESTEK PROGRAMI

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 18/03/2016 Saati: 23:50

Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 25/03/2016 Saati: 17:00

Amaçlar


Genel Amaç

Ankara’da, bireylere eşit ve kaliteli yaşam imkânı sunarak sosyal uyumun güçlendirilmesi

Özel Amaç

Özel sosyal politika gerektiren grupların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarının artırılması ve farklı yoksulluk biçimleriyle mücadele edilmesi


Öncelik 1: Yoğun göç alan bölgeler için sosyal hizmetlerde artan talebin karşılanmasına yönelik çözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması


Öncelik 2: İşsizlerin ya da düşük vasıflı işçilerin istihdam edilebilirliğinin ve gelir düzeylerinin artırılması


Öncelik 3: Engelli ve yaşlılara yönelik sosyal ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesi ve bu hizmetlerin erişilebilirliğinin arttırılması


Öncelik 4: Kadın, genç ve çocukların tasarım, sanat ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda beceri geliştirebilecekleri ve bu becerilerini katma değere dönüştürebilecekleri imkânların sağlanması


Öncelik 5: Şiddet ve istismar ile mücadelede sosyal rehabilitasyon ve güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması

Örnek Proje Konuları

Göçle gelen grupların topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı eğitim, sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerini içeren yenilikçi projeler


· Kadın ve genç girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına hizmet edecek yeni iş ve finansman modellerinin geliştirilmesine yönelik projeler


· Engelli ve yaşlılar için gezici sosyal ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesine yönelik projeler


· Gençleri ve çocukları madde bağımlılığından ya da riskinden korumaya yönelik projeler


· Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri alanların tespiti ve çözüm modellerinin geliştirilmesine yönelik projeler


· Kadın, genç ve çocukları tasarım, sanat ve yaratıcı endüstrilere yönlendirici projeler


· Alt bölgelerde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin erişilebilirliğini artırmaya yönelik projeler


· Mevcut sosyal hizmet altyapılarına yenilikçi sistemlerin entegrasyonuna yönelik projeler


· Şiddet ve istismarla mücadelede ihtiyaç duyulan destekleyici hizmetlerin kalite ve kapasitesinin iyileştirilmesine ilişkin projeler


· Madde bağımlıları/şiddet mağdurları/mahkûmlar/sokakta yaşayan çocuklar gibi özel sosyal politika gerektiren grupların rehabilitasyonu ve güçlendirilmesini sağlayacak hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerSunulacak projelerin;

 • Öncelikler doğrultusunda yenilikçi, sistematik değişim hedefleyen ve sürdürülebilir çözüm modelleri geliştirmesi,
 • Sistem tasarımı, eğitim, örgütlenme ve uygulamalar bütününden oluşması,
 • Faaliyet alanı ile ilgili dünyadaki iyi uygulama örneklerini dikkate alması gerekmektedir.

Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu


Uygun Başvuru Sahipleri Genel Kriterler:


- Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması gerekmektedir.


- Başvuru Sahiplerinin Ankara’da kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.


- Başvuru Sahibinin projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi gerekmektedir.
Uygun Başvuru Sahipleri • Belediyeler
 • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilik, kaymakamlıklar, kamu kurumlarının il· ve bölge müdürlükleri ve başkanlıkları, ilçe müdürlükleri, bakanlıkların bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez ve enstitüleri vb.)
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri/enstitüler
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, sendikalar)
 • Kâr amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler
Big image

Süre

 • Proje süresi, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar. SOS MDP 6 - 12 ay

Big image

Başvuru ve Destek Sayıları:

 • Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, Ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve Ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. Belirtilen sınırların üzerinde başvuru yapılması halinde, başvuru tarihi ve saati önce olan proje teklifleri dikkate alınır, diğerleri değerlendirme dışı bırakılır.

Uygun Maliyetler

Uygun doğrudan maliyetler:


Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir. Bu maliyetler, götürü maliyetlere (yolculuk ve gündelik maliyetleri ve dolaylı maliyetler hariç) değil, gerçek maliyetlere (projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır. Bu maliyetler:

· Projede görevlendirilen koordinatör, muhasebeci ve teknik personelin net maaşları, (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının mevcut durumda verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır.

· Yolculuk ve gündelik giderleri ,

· Yeni ekipman satın alma maliyetleri,

· Hizmet satın alma maliyetleri,

· Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),

· Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen destek tutarının %30’unu geçmemek koşuluyla, küçük ölçekli yapım işleri,

· Denetim maliyetleri

· Mali hizmet maliyetleri (havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.),

· Görünürlük maliyetleri,

· Sarf malzemesi maliyetleri.


b. Uygun dolaylı maliyetler


Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri vb.) karşılamak üzere belirlenmiş olan götürü tutardır. Bu programa sunulan proje tekliflerinde uygun dolaylı maliyetler bütçelendirilmeyecektir.