Programma Open Data

Partos

Waarom Open Data?

Traditioneel gezien is ontwikkelingswerk gebaseerd op het overbrengen van middelen van het Noorden naar het zuiden. Deze overdracht was vaak ondoorzichtig en de resultaten daardoor moeilijk te duidden. Er werd een kleine politieke elite benaderd om het project 'van de grond' te krijgen. Doordat er weinig inspraak was van de lokale bevolking had dit als effect dat er onvoldoende afstemming en overzicht was om de projecten efficiënt te laten werken. De laatste jaren heeft ontwikkelingswerk hier een enorme stappen in gezet; de sector is transparanter geworden en samenwerking vormt de basis van veel projecten.


De komende jaren kunnen we hier echter nog veel grotere stappen in zetten. De wereld is snel aan het veranderen. Onderlinge verbondenheid zorgt ervoor dat informatie sneller gaat dan ooit, en overzichtelijker is dan ooit. We maken hier als ontwikkelingssector echter nog maar beperkt gebruik van doordat we veel van onze informatie opgesloten houden in individuele organisaties. De huidige beweging voor Open Kennis, Open Aid en Open Overheid probeert hier verandering in te brengen. Door informatie te delen volgens een uniforme standaard kunnen we transparanter worden, best practices beter identificeren, overheden van ontwikkelingslanden voorzien van accurate en recente informatie, rapportagedruk verminderen en lokale bevolking daadwerkelijk een stem geven in de lokale projecten. Partos zal met het programma Open Data ontwikkelingsorganisaties ondersteunen in het benutten van de kansen die Open Data biedt en de risico's hiervan te minimaliseren.


Doel Programma

Ontwikkelingsorganisaties te stimuleren en ondersteunen bij het openen van hun data, in overeenstemming met de IATI standaard. Partos wil met dit programma, de kennis en ervaring over Open Data en IATI op efficiënte wijze beschikbaar maken voor alle organisaties, en tegemoet komen aan de beperkte capaciteit en middelen beschikbaar bij haar lidorganisaties voor het openen van hun data conform de IATI standaard

Programma Activiteiten

Informeren en betrekken

- Algemene Open Data/IATI bijeenkomsten

- Informatieverstrekking over IATI en de daarbijhorende ontwikkelingen


Ondersteuning bij openen van data

- Seminars voor Opstellen Implementatieplan en Open Informatiebeleid en het openen van de organisatieTechnisch advies seminars

- Intervisiebijeenkomsten

- Opzetten Helpdesk

- Intern Technisch Advies en begeleiding


Onderzoek en netwerkontwikkeling

- Open data voor development Camp

- Onderzoek open data for Development

Partners

Open for Change

Voor de implementatie van het programma werkt Partos samen met organisaties en consultants verenigd in het netwerk van Open for Change. Het netwerk omvat zowel ontwikkelingsorganisaties als individuele professionals op het snijvlak van ontwikkelingssamenwerking en ICT, open data en sociale media.


AidInfo/IATI secretariaat (VK)

Development Initiatives/AidInfo voeren het secretariaat van IATI. In samenwerking met IATI zullen er train-the-trainers seminars gehouden worden om in Nederland gekwalificeerde IATI experts op te leiden.


Ministerie van Buitenlandse Zaken

Met oog op de mogelijkheden van IATI voor toekomstige rapportageverplichtingen zal Partos bij de implementatie van IATI bij door MinBuza gesubsidieerde programma’s toezien op aansluiting bij de activiteitennummers zoals gehanteerd door het Ministerie