Primeira lingua estranxeira: Inglés

Guía da materia

BENVID@S!

Esta é a guía da materia Primeira lingua estranxeira: Inglés.

É aplicable ao curso de 3º da ESO do curso 2015-2016.

Nela explicamos basicamente a estrutura do curso.

UN NOVO CONCEPTO DE ENSINO-APRENDIZAXE

A sociedade está cambiando a un ritmo vertixinoso e a Revolución Tecnolóxica ten moito que ver con iso. Como consecuencia, o lóxico é que estes cambios se vexan reflectidos no ámbito escolar.


Durante o ano académico 2015-2016 introduciremos na materia de inglés un sistema de ensino-aprendizaxe sen papel. O alumnado xa non terá que cargar con libros nin libretas, posto que se utilizarán dinámicas, inspiradas polos métodos de aprendizaxe non formal, e novos soportes, baseados principalmente no emprego das TIC.

Cal será a estrutura do curso?

Big image

DESTREZAS E COMPETENCIAS

En cada unidade didáctica estudaranse e practicaranse as catro destrezas do inglés: parte de expresión escrita (writing), expresión oral (speaking), comprensión oral (listening), comprensión escrita (reading).


En canto ás competencias, cómpre mencionar que ao longo desta materia traballaranse as sete competencias clave marcadas na LOMCE (fai clic en cada competencia para acceder a unha explicación das mesmas): competencia en comunicación lingüística; competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía; competencia dixital; aprender a aprender; competencias sociais e cívicas; sentido da iniciativa e espírito emprendedor; conciencia e expresións culturais.

TEMARIO DO CURSO

Ao longo do curso veremos un total de nove unidades didácticas. En cada cada trimestre centraremos o noso traballo en tres delas.


  • 1. Join The Art Parade!
(verbs + -ing/infinitive, prepositions + ing, have to: present and past, can/mustn’t)


  • 2. United in Diversity
(past simple vs past continuous, used to, pronouns)
  • 3. Have a Nice Trip!

(present perfect with just, already, yet, for and since)


  • 4. Think Global, Shop Local
(comparatives and superlatives, too and not enough with adjectvies, sense verbs)  • 5. Communicatiing

(defining and non-defining relative clauses, whose/who’s, who/which/that)


  • 6. The Earth's Future Is in Our Hands!

(future forms, will and might, zero and first conditional)


  • 7. Let's Celebrate!

(second and third conditional, when/unless)


  • 8. Monuments

(passive: present and past)


  • 9. Breaking News

(past perfect, reported speech, reporting verbs)

AVALIACIÓN

Levarase a cabo un sistema de avaliación continua e sumativa.


Terase moi en conta a asistencia e a participación activa do alumnado nas sesións e nas actividades de aula que se farán diariamente, que contarán un 40% da nota trimestral, xa que serán vitais para o seu proceso de aprendizaxe.


Ademais da asistencia e da participación activa, ao final de cada unidade farase unha proba avaliable, co cal en cada trimestre realizaranse tres probas avaliables cun peso do 60% na nota trimestral: avaliación da primeira unidade 10%, da segunda 20% e da terceira 30%. Estas probas non teñen que ter necesariamente formato de exame, senón que ben poden ser algún proxecto ou actividade individual ou grupal.

Big image