Arbeidsongeschiktheid

Het WIA stelsel

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet is opgesteld sinds 1 januari 2006, de WIA wet is een opvolger van WAO.
De wettelijke loonbelasting is per jaar maximaal 70% van het volledige loon.
De wet verbetering Poortwachter regelt een procedure zodat de werknemer en zijn werkgever er voor moeten zorgen dat het ziekteverzuim zo kort mogelijk wordt gehouden en dus de instroom van werknemers in de WIA beperkt.

In het volgende filmpje wordt de loondoorbetaling weergegeven.

YouTube - WGA uitstappen uitleg over WIA en WGA (deel 1).mp4

WGA & IVA

WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten)
IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten)
Een WGA is een loongerelateerde uitkering die maximaal 3 jaar en 2 maanden duurt. Een WGA is van toepassing als je voor 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt bent of tijdelijk volledig arbeidsongeschikt.
Bij IVA is geen of geringe kans op herstel, je bent meer dan 80% arbeidsongeschikt. Je krijgt bij een IVA 75% van je laatst verdiende loon.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

ZZpers krijgen geen overheidsuitkering, daarom kunnen zij een AOV afsluiten om het risico af te dekken.
Veel ZZP'ers kunnen geen AOV veroorloven en lopen daardoor het risico dat ze niet zijn verzekerd voor een ernstig ongeval wat kan leiden tot geen inkomsten.