A Actividade Económica

Traballo de Pablo, Sheila e Alex

Definición

A economía é a ciencia que estuda calquera proceso mediante o cal obtemos os produtos e mais os servizos que cobren esas necesidades.
Big image

Fases da Actividade Económica

 1. Produción
 2. Distribución
 3. Consumo
Big image

Necesidades e desexos

 • Son infinitos, pero os medios para conseguilos son limitados.
 • A xente debe decidir, cos seus medios: que bens e servizos producir; a que prezo; que cantidade; que medios empregar; a que prezo vender.
Big image

Sectores económicos

 • Primario: obtén bens do medio natural.
 • Secundario: transforma produtos do primario.
 • Terciario: non produce un ben material, senón que ofrece un servizo.
Big image

Conceptos básicos

 • Beneficio: diferenza entre gastos e ingresos.
 • Ben: obxecto que satisface necesidade e ten valor.
 • Servizo: satisface necesidade e non é un obxecto físico.
 • Custo da vida: gastos mínimos indispensables; medido co IPC.
 • Inflación: subida dos prezos.
 • Investimento: diñeiro para iniciar ou manter un negocio.
 • Especulación: obter beneficio rápido baseado na variación dos prezos.
 • Mercado: lugar de xuntamento de oferta e demanda.
 • Produción: bens e servizos xerados pola actividade económica.
 • PIB: (produto interior bruto) valor total de todos os bens e servizos dun territorio.
Big image

Axentes da actividade económica

 • PERSOAS: participan na produción e son consumidores.


 • EMPRESAS: producen bens ou servizos a cambio dun beneficio económico. Tipos:
 1. Públicas ou privadas.
 2. Por número de traballadores.
 3. Segundo o número de propietarios.


 • ESTADO: elabora leis para regular a actividade económica; dá subvencións; crea empresas; presta servizos; crea empregos... Pero necesita recadar impostos: directos (IRPF), indirectos (IVE) e especiais (hidrocarburos, bebidas alcohólicas e tabaco)

Factores produtivos

 • TRABALLO:
 1. Actividade humana (física - intelectual)
 2. Poboación activa (parados - ocupados)
 3. Poboación inactiva (estudantes, xubilados)
 4. Traballadores (conta allea, autónomas e cooperativas)
Big image
 • Condicións laborais en España: +16 anos
 • Contrato de traballo: temporais ou indefinidos
 • Negociacións entre Estado, Patronal (empresarios) e Sindicatos (traballadores)
 • O Paro:
 1. Tipos: cíclico ou conxuntural, estacional, estrutural ou tecnolóxico.
 2. Provoca: menos consumo, menos impostos e máis gastos
Big image
 • RECURSOS NATURAIS: as empresas utilizan recursos renovables e non renovables.
 • CAPITAL: elementos non naturais necesarios: físico, humano e financieiro.
 • TECNOLOXÍA: procedementos para producir bens e servizos (produción manual, mecanizada e tecnificada)
 • SABER FACER

Sistemas económicos

 • É a maneira en que se producen bens e servizos en sociedade e como se distribúuen os beneficios entre eles.
 1. Sistema de subsistencia: As familias producen para eles, o que necesiten.
 2. Sistema comunista: O Estado controla toda a actividade económica.
 3. Sistema capitalista: é un sistema libre, de propiedade privada, coa lei de oferta-demanda, de libre competencia, e que o obxectivo é sacar o máximo beneficio.
 • Desviacións:
 1. Monopolio: unha soa empresa ocúpase da produción e a venda.
 2. Oligopolio: ocúpanse varias empresas da actividade.
 • O Estado está obrigado a intervir para evitar grandes desequilibrios.