נסיון 1

לקראת קורס

טעחכושדטלעכוטראכוט
חלגיכודןךעוןםדר