Board game

with GlogsterEDU, ESL - Printables, GroupZap board

Да учим докато играем - Glogster board game

Целта е да се затвърди 's' в края на глаголите в 3л. ед. ч. при употребата на сегашно просто време. Подходяща за 3-4 клас учебен предмет АЕ.
Необходими технически пособия и ресурси в класната стая:
-мултимедиен проектор
-Интернет
Използва се мултимедиен проектор в класната стая, с помощта на който се демонстрита борд играта. Работи се в Глогстер Еду в работен режим, за да могат да се местят пулчетата (розово и синьо, по едно на група). Играта се играе виртуално с всички.


Кликни линка за да отидеш на glog - дъската:

Ктатко описание на глога

Глогът съдържа:
Линк към източника на ресурса
Линк към виртуални зарчета - избираме опция за 2 зарчета
Линк съм виртуален калкулатор
Линк към дъска за записване (със свободен достъп за всички)
Две пулчета за местене ( могат да се дублират чрез инструментите на Глогстер в хода на играта)
Работи се в работен режим на глога, като предварително се отворят гореспоменатите линкове.


Първи вариант на играта (без работни листи):

Играе се като:
Класът се разделя на две групи. "Хвърлят" се виртуалните зарчета. Пулчетата се преместват толкова хода, колкото показва числото от зарчетата.Спрямо числото, което се пада и съответствието му с местоимението или думата в ролята на подлог на изречението се преценява дали може да се състави вярно изречение. Децата записват в тетрадките си верните изречения. Всяко правилно изречение дава толкова точки, колкото е показало зарчето. Участниците получават точки и при правилния извод, че не може да се състави изречение с местоимението или думичката, която е на ред.(при всяко вярно твърдение). Неправилно изречение не носи точки. Децата работят в тетрадките, учителят мести пулчета по глог дъската, в зависимост от хвърлянията и следи точките, накрая проверява като изписва верните изречения на GroupZap дъската и сумира точките на дете групи (с виртуален калкулатор), илъчва победител и награди. Победител е тази група, която първа достигне финиша и има най-много точки. Възможно е и двете групи да бъдат победители по два критерия - първи финиширал и най-много събрани точки .


Втори вариант (с работни листи)

От кламера на глога (долу в дясно) може да се изтегли документа и да се разпечата като работни листи толкова броя, в зависимост от вида на работа на учениците - групова или индивидуална. Играта се играе по същия начин като при първи вариант, само че тогава работата в тетрадката ще бъде заменена от работа в работен лист, където децата ще добавят единствено подлога на изречението. Ако се използва индивидуален работен лист за всеки ученик, то той може да препише вярно изреченията в тетрадката си зададени като домашна работа.


Глогът е направен с функция 'ре-глог' за споделяне.