Ludność i urbanizacja

Sprawdzian odbędzie się 11.03

Sprawdź się

1.Podkreśl w poniższych zdaniach określenia prawdziwe.
 1. Liczba ludności Polski w 2009r. wynosiła 38,2/48,2 mln osób.
 2. Pod względem liczby mieszkańców Polska zajmuje 84/34 miejsce na świecie i 8/18 miejsce w Europie
 3. W ostatnim czasie obserwuje się korzystny trend niewielkiego spadku/wzrostu liczby ludności Polski
2.Przy zdaniach prawdziwych wpisz literę P,a przy zdaniach fałszywych literę F.


 • Piramidę płci i wieku przedstawia się w postaci wykresu liniowego.......
 • Na kształt piramidy płci i wieku wpływa między innymi przyrost naturalny.....
 • W wypadku społeczeństw młodych piramida płci i wieku ma kształt trójkąta o szerokiej podstawie......
3.Wskaż nazwę województwa o największej gęstości zaludnienia.

 • Śląskie
 • Zachodniopomorskie
 • Wielkopolskie
 • Małopolskie
4.Wskaż dwa państwa,w których znajdują się największe na świecie skupiska Polonii.

 • Litwini
 • Niemcy
 • Białorusini
 • Ukraińcy
 • Żydzi