שבוע זהירות בדרכים

כללים

1 לקחת צעד לפני הכביש

2 להזין לקולות התנועה

3 להסתכל ימינה ושמאלה לפני החצייה וגם שאתה חוצה