21st Century Thinking

Различното мислене на 21-ви век

Социални медии и информация

Живеем в епоха, доминирана от постоянна информация и желанието да бъдем социални. Налага ли това нов начин и посока на мислене на нашите ученици в света на Гугъл?

В този свят, пълен с информационно изобилие, нашите умове постоянно са изправени пред предизвикателството да реагират на данни, а често и по начин, който не само наблюдава, но интерпретира. След това, ние несъзнателно нагласяме всичко така , че да се избегне когнитивен дисонанс, т.е. - да се постигне разбиране и осмисляне на фактологията. В резултат на това информационно изобилие, посоката ни на мислене може да се окаже несигурна - съчетаваща плахост с арогантност, пълно приемане или пълно отричане или да не можем да открием необходимите връзки и зависимости. Интернет и социалните медии са създадени, за да се свържат данните и фактите с брилянтна ефективност. Посредством използването им се свързват думи и фрази, снимки и видео, цвят и светлина, доколкото това позволяват възможностите на мрежата.

Естеството на социалните медии се основава на идентичността точно толкова, колкото всичко друго - налагайки субективност върху всичко чрез харесвания, ретуитовете, споделянето и фаворитизиране. Ето защо, ние може да се замислим върху тези рефлексии на важни ръководни въпроси и да ги използваме като начин, за да научим нещо ново в среда от информационно изобилие.

Но това неминуемо изисква създаване на нови навици и посоки на мислене

.Информационно изобилие

Всеки ученик със сматрфон разполага с повече информация отколкото една империя би придобила преди три хиляди години.

In one form or another, that idea has been repeated quite a bit since the “Shift Happens” videos were making their rounds on YouTube a few years ago, but it’s easy to miss how incredible this is. Truth may not change, but information does. And in the age of social media, it divides and duplicates in a frenzied kind of digital mitosis.В една или друга форма, тази идея се повтаря постоянно откакто "Знаете ли че...?" видеозаписи започнаха да се въртят из YouTube преди няколко години, но е лесно да пропуснете колко невероятно е това, което се случва. Истината не може да се промени, но информация може. И в ерата на социалните медии, тя се разделя и дублира в неистов вид цифрова митоза.

New contexts—digital environments that function as humanity-in-your-pocket—demand new approaches and new habits. Specifically, new habits of mind.


Persisting.


Managing impulsivity.


Responding with awe.


Questioning.


Innovating.


Thinking interdependently.


And in an era of distinct academic standards and increasingly brazen technology, they are increasingly relevant.

Нови контексти-цифрови среди, които функционират като човечеството-в-ви-джобен търсенето на нови подходи и нови навици. Конкретно, нови навици на ума.

Продължаващите.

Управление на импулсивност.

В отговор с благоговение.

Разпит.

Иновации.

Мислейки взаимозависим.

И в епохата на различни академични стандарти и все по-нагло технологии, те са по-голямо значение.