Kev Tshaj Tawm

Kuv sau ntawv tuaj cuag koj hnub no kom koj paub txog tej yam tshiab peb muaj, thiab paub txog cov dej num uas peb tau ua tiav los txhawb rau peb cov tub ntxhais lub neej nyob rau hauv tsev kawm ntawv North View Middle School. Cov xov tshiab rau lub hlis no muaj xov txog peb lub homphiaj rau kev qhia ntaub ntawv thiab kev kawm vam meej, tej txuj uas siv los mus txhawb kom cov homphiaj no tiav, thiab tej kev txheej txheem uas npaj los mus kom ua tiav rau cov homphiaj no. Nyob rau lub hlis no peb yuav txhawb rau:

 • Cov xov txog kev pab tau Ib Toj Ib pab txhawb kev pab cuam (One2One mentor program)
 • Cov xov txog Kev Saib Xyuas Cov Tub Ntxhais Tuaj Kawm Ntawv thiab Kev Sib Txuas (Check & Connect Program)
 • Saib ib ntsais muag rau ntawm cov duab yees rau hauv peb lub tsev kawm ntawv.
 • Yuav tuaj koom licas rau hauv tsev kawm ntawv.

Kuv vam tias koj yuav muaj kev txaus siab rau peb tej xov xwm tshiab no thiab ua tsaug rau koj txoj kev koom tes txhawb nqa khoom noj khoom haus tuaj pab peb (food drive). Peb tau txais li ntawm ib phav cov khoom noj khoom haus. Peb lub tsev kawm ntawv pej xeem zej zog zoo siab rau koj txoj kev txhawb.

Ib Toj Ib Pab Txhawb Kev Pab Cuam

Mus saib qhov koob thaij duab (video) hauv qab no saib qhov kev koom tes Ib Toj Ib kev pab txhawb kev pab cuam no pab tau pej xeem zej zog npaum licas?
The Partner Perspective

In case you missed!

Get Your NVMS Gear

Peb Kev Cog tseg:

 • Peb, uas yog cov tub txib ua hauj lwm nyob rau hauv North View tsev kawm ntawv, tau cog tseg ua…

  • · Kom muaj kev sib tw ntawm txoj kev kawm kom qhib kev rau tej yam uas nyob rau hauv peb lub neej, kom muaj kev txuas lus, muaj kev sib to taub txog lwm haiv neeg, thiab muaj ceem.
  • · Kom muaj nuj nqis, muaj kev txhawb siab, thiab kom muaj kev nyab xeeb rau ntawm thaj tsam txhawb rau tag nrho txhua tub menyuam, thiab tsom rau cov menyuam lub dag zog.
  • · Ntxiv rau ntawm tej ntaub ntawv kawm tshawb fawb uas qhia tau zoo thiab kev qhia uas kom kawm tau zoo thiab pab txhawb tau txhua tus menyuam qhov kev xav, txhawb kom cov menyuam kawm kom cuag qhov npaj tseg, thiab pab txhawb cov menyuam lawv qhov kev loj hlob.
  • · Koom nrog qhov kev cob qhia rau cov tub txib ua hauj lwm kom lawv paub txog peb cov tub ntxhais kawm ntawv haiv neeg txoj kev xav, tw peb txoj kev xaiv neeg, thiab txog cov kev kawm uas txhawb rau peb cov tub ntxhais kev kawm haiv neeg.
  • · Kom muaj kev koom tes txog ntawm kev sib txhawb nrog rau tag nrho koog tsev kawm ntawv pej xeem zej zog kom muaj kev txhawb siab qhib rau txhua yam kev koom tes, kev sib txuas lus, thiab kev siv tau txhua yam.
  • · Kom muaj qauv taug thiab siv tau rau txhua hnub nrog ntau txheej txheem kev nyeem ntawv thiab sau ntawv nyob rau hauv cov chav kawm.
  • · Txais lub luag hauj lwm rau txhua tus tub ntxhais kev kawm vam meej thiab ua kev zoo siab uas yog vam meej nrog tsev kawm ntawv pej xeem zej zog.

Peb Zees Muag!

Peb npaj tes cog kom cov tub ntxhais txoj kev kawm hauv lawv lub neej kom muaj qhov zoo tshaj rau yav tom ntej.

Txog kuv tus kheej

Xyoo nov yog xyoo ob ntawm kuv khiav tes dej num txhawb ua tus thawj xib fwb ntawm North View Middle School. Ua ntej yuav tuaj ua hauj lwm hauv North View tsev kawm ntawv, ib feem loj ntawm kuv lub luag hauj lwm yog nyob nrog Osseo Area cov tsev kawm ntawv, rau xyoo uas yog siv sijhawm ua tus loo ntawm tus thawj xib fwb nyob rau hauv Osseo Senior High tsev kawm ntawv. Ua ntej ntawd, kuv siv sijhawm ua ib tug thawj qhia (Dean of students) txhawb rau cov menyuam kawm ntawv nyob rau tom Richfield tsev kawm ntawv qib siab High School thiab nrog rau cov xib fwb qib nrab Middle School uas qhia kev kawm txawj nce theem nrab (Science), thiab ua ib tug thawj qhia (Dean of students) daws teeb meem nyob rau tom Minneapolis tsev kawm ntawv. Thaum tseem nyob rau tom Minneapolis tsev kawm ntawv, kuv siv tau li tsib lub xyoo uas zoo kawg nkaus qhia kev txawj ntse theem nrab (Science) nyob tom Lincoln Zej Zog Tsev Kawm Ntawv thiab Anishanabe Academy mus rau qib rau, xya, thiab yim thiab ob xyoo qhia ntawv kawm thiab daws teeb meem raws li tus thawj qhia (Dean). Kuv yav ua hauj lwm dhau los tau puab kuv qhov kev ntseeg thiab kev xav ntawm txoj kev kawm ntawv. Rau kuv, tsev kawm ntawv yuav tsum muaj ib feem rau ntawm lub zej zog lawv txhawb. Thiab lawv yuav tsum ntsia ntsoov qhov kev npaj tsegrau cov menyuam kev kawm, thiab los ntawm kev tsim muaj raw li, thiab kev xyaum qhia tau zoo, muab kev txawj ntse rau cov menyuam, kev kawm txuj ci thiab muaj kev peev xwm ua kom tau zoo dhau li kev npaj tseg.