Els determinants

Els determinants son paraules que acompanyen al nombre

Els Articles

indiquen el genere i el nombre del nom a que acompanyen . Poden ser difinits o indefinits son

Els demostratius

Indequen a quina distancia de qui parla es trobe l nom e