Erfrecht

hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9

Testamentair erfrecht.

Testamentair erfrecht is het doorbreken van het wettelijk erfrecht. Het is de laatste wilsbeschikking van de erflater.
Een testament wordt opgemaakt door een notaris. Na ondertekening bewaart de notaris het origineel op zijn kantoor. Ook meldt hij het aan bij het Centraal Testament register. Op die manier kan makkelijk worden vastgesteld bij overlijden of er een testament is.
Zijn er meerdere testamenten of is er een wijziging aangebracht, dan geldt het laatste testament.

Kinderen kunnen niet volledig worden onterft, zij hebben altijd recht op een legitieme portie. Dat is een bedrag in geld ter waarde van de helft van het erfdeel dat zij zouden erven als er geen testament was.

Een legaat is een bedrag in geld of een bepaald goed dat de erflater in zijn testament aan een bepaald persoon nalaat. Voor bepaalde goederen uit de inboedel, zoals meubels, en voor sieraden en kleding geldt dat de erflater ze kan legateren zonder testament. Hij moet dan een codicil maken, dat is een handgeschreven, gedateerde en ondertekende verklaring waaruit nauwkeurig omschreven goederen worden toegewezen aan een bepaald persoon


Big image

Vereffening en verdeling van de nalatenschap

Na overlijden blokkeert de bank de rekeningen van de overledene. Deze rekeningen worden pas weer geopend als de erfgenamen een verklaring van erfrecht hebben, waarmee ze kunnen aantonen dat zij de erfgenamen zijn.

Vereffenen wil zeggen dat de nalatenschap klaar wordt gemaakt voor de verdeling: schulden en erfbelasting worden betaald, legaten worden overgedragen en vorderingen worden geïnd.

Na de vereffening wordt de nalatenschap verdeeld onder erfgenamen. Iedere erfgenaam kan va de andere erfgenamen vorderen dat hij meewerkt aan de verdeling. Grote verschillen van mening over de verdeling kunnen uiteindelijk aan de rechter worden voorgelegd.

Erfgenamen moeten erfbelasting betalen over hun erfdeel. Nauwe bloedverwanten en de partner betalen minder erfbelasting dan andere erfgenamen. Ook de boedelkosten komen ten laste van de nalatenschap. Dit zijn alle kosten die te maken hebben met de afwikkeling en vereffening van de nalatenschap.


Big image