Chargers Unleashed

Offical Website of Centeral Middle School

Centeral Takes Charge

djfhgJSDHFu.dvbbu uddfiubrd udiud dbfb kj

Chargers Keep Trying

sehyfbisdiyury ghvbjsgfvjdvhn

dfja buyizdugfzklsdjfskjdfefjdvhdhsjvjcshslsdfhsjvhudsvhduvhjzshdfvdbhjzgdvzhjcg vs ef
jsdhjashdjhaswdjhwadj

wjdbghASGVdgvawgd