TNTT WEEKLY

Week of January 22nd, 2018

Big image
Big image

The National Directors for the Pope's Worldwide Prayer Network (previously known as the Apostleship of Prayer) and the Eucharistic Youth Movement meeting was at the Vatican this week. Our General Chaplain Rev. Binh Nguyen, SVD was one of 17 in attendance. Attendees came from Brazil, Portugal, Belgium, India, Philippines, United States, France, Cameroon, Paraguay, Chile, Argentina, Spain, and Togo.


Nội dung cuộc họp dành kỳ này dành cho International Counsel members of PWPN-EYM, EYM Continental Directors and EYM Coordinators trong 5 ngày bao gồm: Ôn lại giai đoạn lịch sử tái thành lập PWPN-EYM từ năm 2011 cho đến nay. Xem lại những thành quả: Click to Pray, Pope's Video, và Manual dành cho PWPN và EYM sẽ phát hành gần đây. The Pope's Video sẽ được tải bằng tiếng Việt Nam một ngày gần đây.


Trong những ngày họp, các thành viên cũng được nghe trình bày về pedagogy (sư phạm/method and practice of teaching) cho PWPN và EYM. Song song đó là báo cáo về tài chánh và các nguồn tài trợ cũng như chương trình gây quỹ tương lai để duy trì các hoạt động của PWPN-EYM.

VEYM 2018 EVENTS

January 15th, BTV TU Meeting (BGQ Headquarter)

January 22nd, National Directors of PWPN & EYM Meeting, Vatican

January 23rd, BNH TU Meeting

January 28th, Kickoff Meeting for Benchmark Assessment, Virtue Meeting

January 29th, BTV TU Meeting (Joshua Congress)

January 31st, Membership Dues $5 back to 8 Regions

February 14th, Spiritual Bouquet

February 16th, Lunar New Year

February 18th, National Day of Sacrifice (Celebrate VEYM Sacrifice Motto)

February 21st, BTV TU Meeting with IT Team (IT Demo)

February 24-25th, Ban Tu Chính Nội Quy Meeting, TNTT Office, California

March 4th, Northeast Region Tuyen Hua Tan BCH

March 8th, Southwest Region SMHLHT Cap I, II, Samaritano 65

March 9th, Southeast Region SMHLHT Cap I, Samaritano 66

March 10th, Northwest Region BTV Election

March 15-18th, South Region SMHLHT Cap I

April 13-15th, Southwest Region SM Cap 1

May 31st-June 3rd, Northeast Region SMHL Cap I & II

June 3rd, National Day of Adoration/Celebrate the Holy Communion Motto

June 5-10th, Sinai 24 & Tiberia XII, Dallas, TX

Jul 12-15th, Western Region SM Cap 1 & 2, King City

July 26-29th, Joshua Congress, GA

Aug 2-5th, Southwest Region SM Cap 1, Long Beach

Aug 9-12th, Mid-Atlantic Region SMHLHT Cap 1 & 2, Quanico, VA

VEYM WEEKLY GOSPEL RESOURCES

Big image
Sa Mạc Huấn Luyện in 2018

Click Sa Mạc Huấn Luyện in 2018 button above to view all the training camps of VEYM

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông