A Idade Moderna

Por Izzan Álvarez Vallez

A Idade Moderna en Europa

Grandes cambios no século XVI

En 1492, unha expedición española dirixida por Cristobo Colón chegou a América. Co descubrimento de América por parte dos españois, comezou a Idade Moderna en Europa.
 • Descubrimentos xeográficos. Inglaterra ou Portugal, exploraron as costas de África e Asia, buscando metais preciosos e outras materias primas.
 • O desemvolvemento do comercio. A exploracion de novos territorios xerou grandes riquezas e o crecemento das cidades.
 • A aparición das monarquías absolutas. Os reis europeos aumentaron o seu poder a causa da nobreza.
 • As novas correntes relixiosas. O cristianismo dividiuse en católicos, que obedecían o Papa e os protestantes que seguían a ensinanzas do Lutero e outros relixiosos.

O desenvolvemento cultural na Idade Moderna

No século XV inventouse a imprenta, que permitiu unha mais rápida transmision de coñecementos e ideas.
 • O Renacemento, que se desenvolveu nos séculos XV e XVI. Leonardo, Miguel Anxo e Rafael, rescataron moitos elementos da cultura grega e a romana da Idade Antiga.
 • O Barroco, no século XVII, foi unha época de grandes avances da literatura, a ciencia e a pintura. Destacan Rubens, Rembrant ou Velázquez.
 • A Ilustracion, no século XVIII, foi unha corrente de pensamento que reivindicou a razón e a ciencia como motores do progreso.

A sociedade da Idade Moderna

Os cambios do seculo XVI transformaron a sociedade europea:
 • O rei era a maxima autoridade de cada reino. Era o unico que podia posuir un exercito.
 • A nobreza e a igrexa eran grupos privilexiados, que posuian gran parte da terra e non pagan impostos. Debian axudar o rei no goberno.
 • O xente do comun era o grupo social mais numeroso e debia pagar impostos.
- Burgueses. Eran os habitantes das cidades que se enriquecian co comercio.
- Artesans Vivian nas cidades e organizaban en gremios.
- Campesiños. Non adoitaban ter terras e traballaban as da Naobreza e as da Igrexia.

A Idade Moderna en España

Os comezos da Idade Moderna en España

A Idade Morderna comezou en España a finais do século XV, baixo o reinado dos Reis CatÓlicos. Estes reis uniron as coroas de Castela e Aragón reforzaron o seu poder fronte aos nobres e crearon unha monarquía autoritaria, de forma que os reis se converteron na máxima autoridade militar e xudicial. Estenderon os seus dominios con conquistas no norte de África e no sur de Europa e financiaron as viaxes de descubrimento de América.
No século XVI, España alcanzou un gran poder baixo os reinados de Carlos I e o seu fillo, Filipe II. Estes reis gobernaron un grande imperio. Carlos I heredou extensos territorios en Europa e iniciou a colonización de América.
Ambos mantiveron longas e custosas guerras en Europa

O século XVII e o século XVIII

 • As longas e custosas gerras en Europa arruinaron a economía da monarquía Hispánica.
 • Diminuiu a poboacion por efecto das crises na agricultura e epidemias como a da peste.
 • Producíronse grandes rebelións políticas. En 1640 , Cataluña e Portugal, rebelaronse e iniciouse unha longa guerra.
En 1700 o rei Carlos II morreu sen descendencia e comenzou a Guerra de Sucesión ao trono español, en que saíu vitorioso Filipe de Anjou. O novo monarca unificou as leis de todos os reinos cos Decretos de Nova Planta.
A finais do seculo, Carlos III aplicou as ideas da Ilustración no seu goberno. Creou as Reais Academias para fomentar a ciencia e as Reais Fábricas para impulsar a economía

A sociedade e a cultura

Na Idade Moderna había unha división entre grupos sociais:
-A nobreza e o clero eran os grupos privilexiados. Posuían gran parte da terra e non pagaban impostos. A Igrexa tivo grande importancia na América española onde fundou misións.
-A xente do común tiña que pagar impostos. Os burgueses enriquecéronse granzas ao comercio con América, a maior parte dos campesiños e os artesáns vivían en condicións de pobreza.
No século XVII a pesar da grave crise, España vivíu unha etapa de esplendor culturas, que se coñece como o Século de Ouro. Destacan grandes pintores como Velázquez, Murillo o Zurbarán. Na literatura destacaron Lope de Vega, Cervantes, Góngora ou Quevedo.