Choo Choo

a choo choo train and how it reminds me of something

Choo Choo

choo choo!!!
chugga chugga chugga chugga
choo choo
every time I hear that jingle i think it is calling my name
but when it's not I think of rain or a frame.