Refleksi 1

Pendahuluan


Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan institusi pendidikan terpaksa menggunakan media yang bersesuaian disemua pusat pengajian bermula diperingkat rendah hingga ke peringkat yang lebih tinggi. Terdapat pelbagai media pengajaran yang boleh digunakan pada masa kini. Antaranya ialah alat tayangan, audio-video, OHP (kemudahan dari pusat sumber), penggunaan teks, menggunakan media elektronik yang lebih mudah seperti slide, filem, video, komputer dan sebagainya. Perkembangan teknologi telah mengubah corak pengajaran dan pembelajaran daripada tradisi kepada kaedah yang lebih moden.


Definisi


Media adalah saluran komunikasi yang diambil dari perkataan Latin bermaksud “di antara”. Perkataan ini merujuk kepada maklumat antara sumber dan penerima. Contoh media termasuklah slide, video, gambarajah, bahan bercetak dan komputer. Bahan-bahan ini juga dipanggil instructional media di mana ia membawa mesej yang bertujuan untuk memudahkan komunikasi dan meningkatkan pembelajaran.


Kassim Abbas (1989), mendefinisikan media pendidikan sebagai segala jenis dan bentuk sumber / bahan yang digunakan dalam bidang pendidikan untuk membantu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Beliau membahagikan media pendidikan kepada dua kategori iaitu media pendidikan bercetak dan media pendidikan bukan bercetak. Media pendidikan bercetak termasuklah buku-buku, majalah, akhbar, jurnal, risalah dan sebagainya manakala media pendidikan bukan bercetak termasuklah semua jenis alat projektor, sistem audio, video, transparensi, komputer dan sebagainya.


Langkah – langkah untuk membina media dalam pengajaran dan pembelajaran


Media pembelajaran yang telah dipilih agar boleh digunakan secara berkesan dan cekap perlu menempuh langkah-langkah secara sistematik. Ada tiga langkah yang pokok yang dapat dilakukan yaitu persiapan, pelaksanaan / penyajian, dan tindak lanjut.

 1. Persiapan Persiapan maksudnya kegiatan dari seorang tenaga pengajar yang akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan tenaga pengajar pada langkah persiapan diantaranya: membuat rencana pelaksanaan pembelajaran / perkuliahan sebagaimana bila akan mengajar seperti biasanya. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran / perkuliahan cantumkan media yang akan digunakan. mempelajari buku manual atau bahan penyerta yang telah disediakan, menyiapkan dan mengatur peralatan yang akan digunakan agar dalam pelaksanaannya nanti tidak terburu-buru dan mencari-cari lagi serta peserta didik dapat melihat dan mendengar dengan baik.
 2. Pelaksanaan / Pembentangan Tenaga Pengajar pada saat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran perlu mempertimbangkan seperti: yakinkan bahawa semua media dan peralatan telah lengkap dan siap untuk digunakan. jelaskan tujuan yang akan dicapai, jelaskan lebih dahulu apa yang perlu dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran, elakkan kejadian-kejadian yang sekiranya dapat mengganggu perhatian / tumpuan, dan ketenangan peserta didik.
 3. Tindak lanjut Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Disamping itu kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur keberkesanan pembelajaran yang telah dilakukannya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya diskusi, eksperimen, pemerhatian, latihan dan ujian.


Kelebihan penggunaan Media dalam pengajaran dan pembelajaran ugama


Sistem Pendidikan masa kini sedang mengalami perubahan yang pesat. Pelbagai kaedah baru diperkenalkan dan digunakan supaya pengajaran guru menjadi lebih berkesan dan pembelajaran pelajar menjadi lebih bermakna. Pengajaran yang menggunakan media mempunyai potensi yang besar dalam merubah cara belajar seseorang. Ia memberi peluang kepada guru mengaplikasikan pelbagai teknik pengajaran. Para pelajar pula berpeluang mengalami suasana pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan.

Perkembangan penggunaan media terutama media eletronik memberi satu impak yang mendalam terhadap amalan guru. Tradisi pengajaran dan pembelajaran yang selama ini hanya menggunakan buku, kapur dan papan hitam kurang berkesan berbanding pengajaran dan pembelajaran menggunakan media terutama media eletronik.

Ely (dalam Danim, 1994:13) menyebutkan manfaat media dalam pengajaran adalah sebagai berikut:

 1. Meningkatkan mutu pendidikan dengan cara meningkatkan kelajuan belajar (rate of learning), membantu guru untuk menggunakan masa belajar pelajar secara baik, mengurangkan beban guru dalam menyajikan maklumat dan membuat aktiviti guru lebih terarah untuk meningkatkan semangat belajar.
 2. Memberi kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual dengan jalan memperkecil atau mengurangkan kawalan guru yang tradisional dan kaku, memberi kesempatan luas kepada anak untuk berkembang menurut kemampuannya serta membolehkan mereka belajar menurut cara yang dikehendakinya.
 3. Memberi dasar pengajaran yang lebih ilmiah dengan jalan menyajikan / merancang program pengajaran yang logik dan sistematik, mengembangkan kegiatan pengajaran melalui kajian, baik sebagai pelengkap maupun sebagai gunaan.
 4. Pengajaran dapat dilakukan secara mantap kerana peningkatan kemampuan manusia untuk memanfaatkan media komunikasi, maklumat dan data secara lebih konkrit dan rasional.
 5. Meningkatkan terwujudnya kedekatan belajar (immediacy learning) kerana media pengajaran dapat menghilangkan atau mengurangkan jurang pemisah antara kenyataan di luar kelas dan di dalam kelas serta memberikan pengetahuan langsung.
 6. Memberikan pembentangan pendidikan lebih luas, terutama melalui media Massa, dengan jalan memanfaatkan secara bersama dan lebih luas peristiwa-peristiwa yang jarang berlaku dan menyajikan maklumat yang tidak terlalu menekankan batas ruang dan waktu.

Dari paparan di atas, maka semakin jelas bahawa media pengajaran merupakan keperluan yang tidak dapat dielakkan dalam rangka menyukseskan program belajar siswa agar dapat tercapai perubahan tingkah laku yang diharapkan. Akibatnya, guru hendaknya mempunyai peranan yang tidak terbatas dalam menciptakan, menggunakan maupun mengembangkan media pengajaran.


Kekuatan dan kelemahan penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran


Meskipun penggunaan media sangat diperlukan oleh guru dan murid dalam membantu kegiatan pembelajaran, namun terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dalam penggunaannya. Diantara kelebihan penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran ialah

 1. Memperjelaskan isi pelajaran yang abstrak menjadi konkrit, misalnya untuk menjelaskan cara masbuk didalam solat dan sebagainya.

 2. Mengatasi masalah perbatasan ruang, waktu dan tenaga guru, seperti:
 • Objek yang terlalu besar digantikan dengan gambar, video, model dan sebagainya.
 • Objek yang kecil dibantu dengan projektor micro, video, gambar dan sebagainya.
 • Kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu dapat ditampilkan dengan rakaman video, foto dan sebagainya.
 • Objek yang terlalu kompleks dapat disediakan dengan model, diagram, dan lain- lain.
 • Konsep yang terlalu luas dapat di visualkan dalam bentuk gambar, video, model dan sebagainya.

Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi sifat pasif anak didik dapat diatasi. Dalam hal ini media pembelajaran berguna untuk:

 1. Menimbulkan kegairahan belajar.
 2. Memudahkan komunikasi antara guru dengan murid.

Ada beberapa kelemahan sehubungan dengan gerakan pengajaran visual anatar lain terlalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dengan tidak menghirukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan,produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan visual. Disamping itu juga bahan visual dipandang sebagai alat bantu semata bagi guru dalam proses pembelajaran sehingga keterpaduan antara bahan pelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Kelemahan audio visual terlalu menekankan pada penguasaan materi dari pada proses pengembangannya dan tetap memandang materi audio visual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran.


Kesimpulan


Media pembelajaran interaktif adalah salah satu media pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan minat dan motivasi belajar khususnya pelajar, mengingat hampir seluruh elemen audio visual dan interaktif terangkum di dalamnya. Dalam merancang media pembelajaran interaktif yang efektif dengan mempertimbangkan aspek penyampaian materi yang mudah dipahami dan menarik untuk dipelajari. Hal ini melibatkan aspek-aspek audio, serta visual baik yang bersifat statis mahupun dinamis seperti animasi. Dengan adanya media pembelajaran yang menarik dan dapat memotivasi pelajar dalam mempelajari sebuah mata pelajaran yang disampaikan maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan prestasi belajar para pelajar.


Bibliografi