“BABA CANLISI” OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

Erasmus+ KA-1 Course -

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ORTAMLARINI “BABA CANLISI” ORTAMLARA DÖNÜŞTÜRME

Big image

PROGRAM ÖZETİ

Günümüzde yüksek ve pozitif baba katılımının çocukların sağlıklı gelişimi için gerekli olduğu kabul görmüş bir gerçektir. Ne yazık ki, okul öncesi kurumları için babaların katılımını sağlayamamak hala en büyük problemlerden biridir. Birçok toplumda çocuk bakımı annenin görevi olarak algılanmaktadır. Bu algının yansıması olarak okul öncesi eğitim kurumları “kadınların baskın olduğu” ortamlardır ve aile katılımı süreci annenin katılımıyla eş değer algılanmaktadır. Bu durumu değiştirmek okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin “baba canlısı” bir okul öncesi eğitim ortamı yaratmalarına bağlı olarak değişebilecektir.


Bu programın amacı okul öncesi öğretmenlerinin okul ortamını babaların katılımının süprizden öte bir norm olduğu, baba katılımının hoş karşılandığı ve okulların babaların kendilerini rahat hissedecekleri şekilde düzenlendiği bir ortama dönüştürmelerine yardımcı olmaktır.


Öğretmenler bu sürecin en önemli aktörleridir. Baba katılımına yönelik tutumları, inanç ve davranışları baba ya da baba figürlerinin (amca, dayı, üvey baba, dede vb) katılım düzeyini etkilediğini gösteren birçok bilimsel çalışma mevcuttur. Bu nedenle bu program babaları da eğitim sürecine dahil etmek isteyen tüm okul öncesi öğretmenlerine ve yöneticilerine yardımcı olacaktır.


Kurs programı boyunca düz anlatım, grup çalışmaları, rol oynama, beyin fırtınası ve tartışmalar gibi bir çok farklı yöntem kullanılacak ve katılımcılara örnek baba katılım uygulamaları hakkında bilgi verilerek kendilerini bu konuda yetkin hissetmelerine yardımcı olunacaktır.

KURSUN AMAÇLARI


BU kurs baba katılım kavramının günümüzdeki anlamı, bu kavramın tarihsel gelişimi ve tanımı; baba katılımının önemi, baba katılımını arttırmak için öğretmen ve yöneticilerin üstlenmesi gereken sorumluluklar hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla hazırlanmıştır.

HEDEF GRUP


Kurs tüm öğretmen ve çocuklar ile çalışan ve baba katılımını arttırmak, babaları katılım konusunda motive etmek, babalarla işbirliği içerisinde olmak, ve baba-okul ilişkisini üst düzeye çıkarmak isteyen herkese açıktır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ


1.Gün: Tanışma Toplantısı

Bu oturum katılımcıların birbirleri ve kursu veren liderle tanışmalarını içermektedir. Bu toplantıda programın içeriği, programın uygulanışı, programın zaman haritası ve kurs alanı ile ilgili bilgiler katılımcılara sunulacaktır.


2.&3. Gün: Baba Katılımının Anlamı

Baba katılım kavramının anlamını, tarihsel süreçteki değişimini ve günümüzdeki noktaya nasıl geldiğini kavramadan babaların katılımını arttırmak ya da desteklemek çok zordur. Bu nedenle Kursun ikinci ve üçüncü günlerinde aşağıdaki konularda tartışmalar gerçekleştirilecektir;

- Babalık kavramının tarihi

- Baba katılımı kavramının tarihsel süreçteki değişimi

- Baba katılım kavramının içeriği


4.&5. Gün: BABA KATILIMINI ANLAMLANDIRMAK

Baba katılımını sağlamanın ilk şartı baba katılımının önemine ve baba katılımını etkileyen faktörlere dair farkındalıktır. Bu nedenle, kursun 4. Ve 5. günlerinde baba katılımının çocukların hayatında yarattığı değişimi gösteren bilimsel çalışma sonuçlarından bahsedilecektir. Ek olarak yine bu oturumlarda, babanın genel olarak çocuğun hayatına özelde ise çocuğun eğitim sürecine katılımını etkileyen faktörler üzerinde durulacaktır. Kısaca bu iki günde,

- Pozitif baba katılımının sonuçları

- Negatif baba katılımının sonuçları

- Babanın çocuğun hayatına katılımını etkileyen faktörler

- Babanın çocuğunun eğitimine katılımını etkileyen faktörler tartışılacaktır.


6. Gün: BABA CANLISI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ORTAMLARI

Babaların okul öncesi eğitim sürecine katılmaları, okul ortamının baba canlısı olmadığı durumlarda neredeyse mümkün değildir. Bu nedenle, programın 6. Oturumunda okul öncesi eğitimcileri ve kurum yöneticilerinin okul ortamını baba canlısı haline dönüşmesi için yapması gerekenler üzerine tartışılacaktır. Ek olarak dünya çapında başarıyla uygulanan baba katılım programlarından örnekler verilecek ve bu programların katılımcıların çalıştığı kurumlarda uygulanabilirlik düzeyleri tartışılacaktır.


7. GÜN: KAPANIŞ OTURUMU

Bu oturum programın son oturumu olacak, programı takip edebilecek etkinlikler üzerine tartışılacak ve katılımcıların gelecekte yapabilecekleri ortak çalışmalar üzerine durulacaktır. Ek olarak katılımcıların her birinin aynı kurumdan olması durumunda, kurum için bir “baba katılım programı” hazırlanacaktır.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ORTAMLARINI “BABA CANLISI” ORTAMLARA DÖNÜŞTÜRME KURSUNA İLİŞKİN YARARLI BİLGİLER

Bu kursta hangi becerileri kazanabilirsiniz?


Bu kurs genel olarak katılımcılara okul öncesi eğitim kurumlarında baba katılımını arttırma noktasında rehberlik etmek için hazırlanmıştır. Bu kursa katılan katılımcılar kursun sonunda,

- Baba katılımını doğru bir şekilde tanımlayabilecek,

- Babaların çocukların hayatlarında üstlendikleri farklı roller olduğunu fark edecek,

- Babaların katılım düzeyini etkileyen faktörleri bilecek,

- Baba katılımının öneminin farkına varacak,

- Baba katılımını arttırmada öğretmenlerin ve yöneticilerin etkisini anlayabilecek,

- Babaları eğitim sürecine aktif bir şekilde dahil edebilmenin yollarını anlayacak ve kendi okullarında baba canlısı ortamlar yaratmak için gerekli bilgileri edinecektir.


Bu kursta edinilen becerileri işinize nasıl entegre edebilirsiniz?


Bu kurs tüm katılımcılara okul öncesi eğitim sürecini baba katılımını arttırma konusunda faydalı bilgiler sunacaktır. Verilen bilgiler baba katılımını çok kısa bir sürede arttırmayacak dahi olsa, katılımcıların kendi kurumlarının eksikliklerini fark etmeleri ve kişisel olarak yapabileceklerinin farkına varmalarını sağlayacaktır. Katılımcılar bu programdan edindikleri bilgiler doğrultusunda,


- Kendi kurumlarında baba katılımını olumsuz yönde etkileyen faktörleri analiz edebilecek,

- Baba katılımını arttıracak etkinliklerin hazırlanması için bir takım çalışması gerçekleştirebilecek,

- Kendi kurumları, kurumlarının olduğu yerel bölge düzeyinde baba katılımını arttırmak konusunda farklı stratejiler geliştirebilecek,

- Babalar ile iletişime geçme noktasında kişisel ve profesyonel yetkinliklerini arttırabilecek,

- Bu alanda uzmanlaşmış kişiler ile çalışma fırsatını bulabilecek ve ortak çalışmalar yapabilecekleri yeni ağlar oluşturabileceklerdir.

Financial conditions - Fee


  • The course fee – 600 € for a 7 days course. Amount includes preparation for the course, tuition, training materials, administration costs, organizational costs, half-day excursion and VAT. (Without travel)
  • We can provide you very nice and comfortable hotels. All expenses is covered by EU in Erasmus+ School and Erasmus+ Adult project.
  • We can organise extra cultural activities.


Trainer: Dr. Şenil ÜNLÜ ÇETİN

Dr. Şenil ÜNLÜ ÇETİN graduated from Middle East Technical University. She completed her Bechelor Degree, Master of Science and Doctoral degree at METU Early Childhood Education Program. She completed her M.S. and PhD thesis on father involvement in early years. Between 2007 and 2014 she worked as a research asistant at METU and now, she has been working at Başkent University at the department of Earlychildhood Education Since 2014. She provides courses such as, Introduction to ECE, Children and Play, Parent Involvement, Music in ECE, Creative Drama in Education.


Dr. Şenil ÜNLÜ ÇETİN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim dalı’nda lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamlamıştır. Hem yüksek lisans hem de doktora çalışmalarını erken çocukluk döneminde baba kaıtlımı üzerine gerçekleştirmiştir. 2007 ve 2014 yıllarında ODTÜ eğitim fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmış, 2014 yılından bu yana Başkent Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalında çalışmakta ve Okul Öncesi Eğitime Giriş, Çocukta Oyun Gelişimi, Anne Baba Eğitimi, Okul Öncesi Dönemde Müzik, Eğitimde Drama gibi dersler vermektedir. .

Our courses will take place

Contact for dates

We can help you during proposal writing...

We can help you during proposal writing...

We offer free consultancy for writing the application form for our patners (for groups larger than 8 persons).


For further details and registration, contact Ali ULUSOY, General Manager of Happy Kids. happykidstr@gmail.com

You can look at OTHER COURSES

We can also collaborate in KA-2 s...