El treball per racons a 4t

2a Newsletter de l'Escola Guerau de Liost

Què és el treball per racons?

El treball per racons és una metodologia que consisteix a organitzar l'aula en diversos espais on els alumnes, distribuïts en grups reduïts, realitzen activitats simultànies de manera autònoma.

Treballant per racons podem:

  • Adaptar-nos millor als interessos i ritmes d'aprenentatge de cada alumne.
  • Fer un seguiment individual dels progressos i de les dificultats dels alumnes.
  • Fomentar l'observació, l'exploració, la manipulació, l'experimentació, la creació, la creativitat, la imaginació...
  • Deixar espai i temps per pensar i decidir.
  • Fer que els aprenentatges esdevinguin més significatius i funcionals.
  • Millorar la interacció i l'aprenentatge entre iguals a través de la comunicació, el debat...
  • Treballar el respecte envers les idees dels altres.
  • ...

Quin és el paper del mestre?

El paper del mestre és dinamitzar els aprenentatges i animar els alumnes a participar en tots els espais d'activitat i aprenentatge.
Des d'aquest plantejament es cedeix a l'alumne un gran protagonisme: participa activament en el seu aprenentatge, pot ser model i guia dels seus propis companys, es potencia el diàleg entre iguals, pren consciència de les seves possibilitats, accepta i aprèn dels seus errors...

A l'Escola treballem per racons?

A l'Escola treballem per racons a tant a educació infantil com a educació primària, ja que és una manera de treballar més creativa i flexible. Tot i així no es treballen de la mateixa manera a tots els cursos. Cada nivell adapta el treball dels racons a l'edat dels alumnes i a les necessitats del grup.

Els racons a 4t

Els alumnes de 4t estan treballant dues sessions setmanals de racons a les àrees de llengua i matemàtiques.

Com ho fan? Divideixen la classe en 6 grups.
A l’àrea de llengua catalana 3 grups fan expressió escrita i els altres 3 racons de lletreig, frases fetes i l’stop.
A l’àrea de matemàtiques cada grup fa un racó: resolució de problemes, nombres romans, mesura, reglets, multiplicacions, dòmino matemàtic...

Més informació...