Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek

ANKARA KALKINMA AJANSI: TR51/15/SÜR_KA1/SÜR_KA2

Big image
Big image

Happy Kids proje danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz...

Amaçlar

Genel Amaç Ankara’da bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması

Özel Amaç Ankara Bölge Planı 2014-2023’te tanımlanan Alt Bölgelerde fırsat eşitliğini ve üretimde verimliliği destekleyerek, yaşam kalitesi ve rekabetçiliğin artırılması

Başvuru Tarihi:

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 18/03/2016 Saati: 23:50

Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 25/03/2016 Saati: 17:00

Uygun Başvuru Sahipleri

(SÜR_KA1 – Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar İçin)
(SÜR_KA2 – Kâr Amacı Güden Kurumlar İçin)


 • İşletmeler (sadece öncelikle ilgili alt bölgelerde yerleşik işletmeler başvurabilir)
 • Belediyeler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, İlçe Müdürlükleri, Bakanlıkların Bağlı ya da İlgili Kurum, Kuruluş, Merkez ve Enstitüleri vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Araştırma Merkezleri ve Enstitüler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a Bağlı Odalar ve Borsalar, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Meslek Odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Meslek Kuruluşları, Sendikalar)
 • Birlik ve Kooperatifler

Öncelikler

 • Öncelik 1: Tarımda ve tarıma dayalı sanayide katma değerin artırılması
 • Öncelik 2: Yörelere özgü alternatif gelir kaynakları ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi
 • Öncelik 3:Turistik öneme sahip tarihi, kültürel ve doğal unsurların turizme kazandırılması
 • Öncelik 4: İmalat sektörlerinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi


Öncelik 1: Tarımda ve tarıma dayalı sanayide katma değerin artırılması

Uygulama İlçesi: Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar (1., 2., 3., 4., 5. Alt Bölgeler)


Öncelik 2: Yörelere özgü alternatif gelir kaynakları ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi

Uygulama İlçesi: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Şereflikoçhisar, (1.,2., 3., 4. Alt Bölgeler)


Öncelik 3: Turistik öneme sahip tarihi, kültürel ve doğal unsurların turizme kazandırılması

Uygulama İlçesi: Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar (1., 2., 3., 4., 5. Alt Bölgeler)


Öncelik 4: İmalat sektörlerinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi

Uygulama İlçesi: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Şereflikoçhisar (1., 2., 3., 4. Alt Bölgeler)

Örnek Proje Konuları

 • Tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesine yönelik tesislerin kurulması ya da üretim kapasitesinin geliştirilmesi projeleri
 • Tarım ve gıda işletmelerinin gıda güvenilirliği (ulusal gıda kodeksi vb. mevzuat kapsamındaki) kriterlerini sağlamalarına yönelik projeler
 • Tarım işletmelerinde teknoloji kullanımı, Ür-Ge/Ar-Ge entegrasyonunun geliştirilmesi ve hassas tarım uygulamalarına yönelik projeler
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının sebze ve meyve kurutma, seracılık ve sulama (biyogaz tesisleri, teknolojik ve jeotermal seracılık faaliyetleri vb.) alanlarında kullanılmasına yönelik projeler
 • Yörelere özgü el sanatları ve ürünlerin pazar araştırması yapılmak suretiyle, üretilmesi, ticarileştirilmesi, tanıtımı, markalaşması ve ihracatına yönelik projeler
 • Meslek edindirme kursları, atölye faaliyetleri, satış ve pazarlama imkânlarının geliştirilmesine yönelik projeler
 • Mevcut tarımsal kooperatif ve birliklerin kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik projeler
 • İlçelerde, ulaşım güzergâhlarında yerel ürün satış ünitelerinin düzenlenmesi projeleri
 • Esnafın ve turistik işletmelerin hizmet kalitesini artıracak, eğitimlerle entegre sertifikasyon modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması projeleri
 • Uluslararası turizm sertifikasyon gerekliliklerini tamamlama ve ilgili ağlara dâhil olmaya yönelik projeler
 • Yörelere özgü tarihi, doğal, kültürel, jeolojik özellikleri turizme kazandırma amaçlı müze ve sergi alanlarının oluşturulmasına yönelik projeler
 • Kırsalda turistik konaklama imkânlarını geliştirmeye yönelik yenilikçi projeler
 • Çiftlik, kültür, yayla, termal turizm gibi alternatif turizm türlerinin geliştirilmesine ve standart kazanmasına yönelik projeler

Bütçe


Toplam Bütçe: 8.000.000 TL


Kar Amacı Gütmeyen Başvuru Sahipleri için;

Ajans destek tutarı asgari 75.000 TL, azami 500.000 TL’dir.

Ajans Desteği proje toplam uygun maliyetinin % 25’inden az; % 90’ından fazla olamaz.Kâr Amacı Güden

Asgari Destek Tutarı 75.000 TL

Azami Destek Tutarı 500.000 TL


Kar Amacı Güden Başvuru Sahipleri için; Ajans destek tutarı asgari 75.000 TL, azami 500.000 TL’dir. Ajans Desteği proje toplam uygun maliyetinin % 25’inden az; % 50’sinden fazla olamaz.

Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu


Uygun Başvuru Sahipleri Genel Kriterler:


- Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması gerekmektedir.


- Başvuru Sahiplerinin Ankara’da kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.


- Başvuru Sahibinin projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi gerekmektedir.Uygun Başvuru Sahipleri SÜR_KA MDP
 • İşletmeler (sadece öncelikle ilgili alt bölgelerde yerleşik işletmeler başvurabilir)
 • Belediyeler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, İlçe Müdürlükleri, Bakanlıkların bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez ve Enstitüleri vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Araştırma merkezleri ve enstitüler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, sendikalar)
 • Birlik ve kooperatifler


UYARI

SÜR_KA MDP kapsamında başvuru yapacak işletmelerin, başvuru yaptıkları Öncelikle ilgili Alt Bölge’de yerleşik olma zorunluluğu bulunmaktadır. İşletmeler hariç, merkez ilçelerden ya da diğer alt bölge ilçelerinden Başvuru Sahipleri belirledikleri herhangi bir Alt Bölge’ye yönelik proje başvurusunda bulunabilir.

Big image

Süre

 • Proje süresi, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar. SOS MDP 6 - 12 ay

Big image

Başvuru ve Destek Sayıları:

 • Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, Ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve Ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. Belirtilen sınırların üzerinde başvuru yapılması halinde, başvuru tarihi ve saati önce olan proje teklifleri dikkate alınır, diğerleri değerlendirme dışı bırakılır.

Uygun Maliyetler

Uygun doğrudan maliyetler:


Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir. Bu maliyetler, götürü maliyetlere (yolculuk ve gündelik maliyetleri ve dolaylı maliyetler hariç) değil, gerçek maliyetlere (projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır. Bu maliyetler:

· Projede görevlendirilen koordinatör, muhasebeci ve teknik personelin net maaşları, (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının mevcut durumda verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır.

· Yolculuk ve gündelik giderleri ,

· Yeni ekipman satın alma maliyetleri,

· Hizmet satın alma maliyetleri,

· Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),

· Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen destek tutarının %30’unu geçmemek koşuluyla, küçük ölçekli yapım işleri,

· Denetim maliyetleri

· Mali hizmet maliyetleri (havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.),

· Görünürlük maliyetleri,

· Sarf malzemesi maliyetleri.


b. Uygun dolaylı maliyetler


Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri vb.) karşılamak üzere belirlenmiş olan götürü tutardır. Bu programa sunulan proje tekliflerinde uygun dolaylı maliyetler bütçelendirilmeyecektir.